"فہرست یمن کے شہر" کے نسخوں کے درمیان فرق

م (روبالہ:تبدیلی سرخ روابط از اردو مترادف Ta'izz > تعز)
! نام !! عربی !! مردم شماری 1994 !! تخمینہ 2005
|-----
|align="right" | 1. || [[صنعاء]] || align=right | {{lang|ar|صنعاء}} || align="right" | 954.448 || align="right" | 2.431.649 || [[صنعاء]] (Capitalدارالحکومت ضلع)
|-----
|align="right" | 2. || [[تعز]] || align=right | {{lang|ar|تعز}} || align="right" | 317.571 || align="right" | 596.672 || [[تعز محافظہ|تعز]]
|align="right" | 23. || [[لحج]] || align=right | {{lang|ar|لحج}} || align="right" | 19.006 || align="right" | 26.728 || [[لحج محافظہ|لحج]]
|-----
|align="right" | 24. || [[Absعبس (یمن)|Absعبس]] || align=right | {{lang|ar|عبس}} || align="right" | 18.320 || align="right" | 25.763 || [[حجہ محافظہ|حجہ]]
|-----
|align="right" | 25. || [[Haradحرض]] || align=right | {{lang|ar|حرض}} || align="right" | 15.710 || align="right" | 22.093 || [[حجہ محافظہ|حجہ]]
|-----
|align="right" | 26. || [[Dimnatدیمات Chadirخادیر]] || align=right | {{lang|ar|}} || align="right" | 15.651 || align="right" | 22.010 || [[تعز محافظہ|تعز]]
|-----
|align="right" | 27. || [[عتاق]] || align=right | {{lang|ar|عتق}} || align="right" | 13.995 || align="right" | 19.681 || [[شبوہ محافظہ|شبوہ]]
|-----
|align="right" | 28. || [[al-Mahabischaالمحابشہ]] || align=right | {{lang|ar|المحابشة}} || align="right" | 12.918 || align="right" | 18.166 || [[حجہ محافظہ|حجہ]]
|-----
|align="right" | 29. || [[Baihanبیحان]] || align=right | {{lang|ar|بيحان}} || align="right" | 12.685 || align="right" | 17.839 || [[شبوہ محافظہ|شبوہ]]
|-----
|align="right" | 30. || [[مأرب]] || align=right | {{lang|ar|مأرب}} || align="right" | 6.996 || align="right" | 16.794 || [[مآرب محافظہ|مآرب]]
|-----
|align="right" | 31. || [[Thulaثلاء]] || align=right | {{lang|ar|ثلاء}} || align="right" | 11.564 || align="right" | 16.262 || [[عمران محافظہ|عمران]]
|-----
|align="right" | 32. || [[as-Saidiyyaالزیدیہ]] || align=right | {{lang|ar|الزيدية}} || align="right" | 13.912 || align="right" | 16.246 || [[الحدیدہ محافظہ|الحدیدہ]]
|-----
|align="right" | 33. || [[Mudiyahمودیہ]] || align=right | {{lang|ar|مودية}} || align="right" | 11.071 || align="right" | 15.569 || [[ابین]]
|-----
|align="right" | 34. || [[خمر ضلع]] || align=right | {{lang|ar|خمر}} || align="right" | 10.903 || align="right" | 15.333 || [[عمران محافظہ|عمران]]