"رابعہ خضداری" کے نسخوں کے درمیان فرق

2,245 بائٹ کا اضافہ ،  6 سال پہلے
(ٹیگ: ترمیم از موبائل موبائل ویب ترمیم)
(ٹیگ: ترمیم از موبائل موبائل ویب ترمیم)
 
===نمونہ کلام===
#{{شعر آغاز}}
{{ب|مرا بعشق همی متهم کنی به حیل |چه حجت آری پیش خدای عزوجل}}
{{ب|به عشقت اندر عاصی همی نیارم شد|بذنبم اندر طاغی همی شوی بمثل}}
{{ب|نعیم بی تو نخواهم جحیم با تو رواست|که بی تو شکّر زهر است و با تو زهر عسل}}
{{ب|بروی نیکو تکیه مکن که تا یکچند|به سنبل اندر پنهان کنند نجم زحل}}
{{ب|هرآینه نه دروغ است آنچه گفت حکیم|فمن تکبر یوماً فبعد عز ذل}}
{{شعر اختتام}}
 
#{{شعر آغاز}}
{{ب|دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد |بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن}}
{{ب|تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی|چون بهجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من}}
{{شعر اختتام}}
 
#{{شعر آغاز}}
{{ب|ز بس گل که در باغ مأوی گرفت|چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت}}
{{ب|صبا نافهٔ مشک تبت نداشت|جهان بوی مشک از چه معنی گرفت}}
{{ب|مگر چشم مجنون به ابر اندر است|که گل رنگ رخسار لیلی گرفت}}
{{ب|به می‌ماند اندر عقیقین قدح|سرشکی که در لاله مأوی گرفت}}
{{ب|قدح گیر چندی و دنیی مگیر|که بدبخت شد آنکه دنیی گرفت}}
{{ب|سر نرگس تازه از زرّ و سیم|نشان سر تاج کسری گرفت}}
{{ب|چو رهبان شد اندر لباس کبود|بنفشه مگر دین ترسی گرفت}}
{{شعر اختتام}}
 
#{{شعر آغاز}}
{{ب|عشق او باز اندر آوردم به بند|کوشش بسیار نامد سودمند}}
{{ب|عشق دریایی کرانه ناپدید|کی توان کردن شنا ای هوشمند}}
{{ب|عشق را خواهی که تا پایان بری|بس بباید ساخت با هر ناپسند}}
{{ب|زشت باید دید و انگارید خوب|زهر باید خورد و انگارید قند}}
{{ب|توسنی کردم ندانستم همی|کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند}}
{{شعر اختتام}}
 
==حوالہ جات==
1,098

ترامیم