"رابعہ خضداری" کے نسخوں کے درمیان فرق

م
خودکار درستی+ترتیب (9.7)
م درستی املا بمطابق فہرست املا پڑتالگر + ویکائی
م خودکار درستی+ترتیب (9.7)
سطر 13:
{{ب|هرآینہ نہ دروغ است آنچہ گفت حکیم|فمن تکبر یوماً فبعد عز ذل}}
{{شعر اختتام}}
 
# {{شعر آغاز}}
{{ب|دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد |بر یکی سنگین‌دل نامهربان چون خویشتن}}
{{ب|تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی|چون بهجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من}}
{{شعر اختتام}}
 
# {{شعر آغاز}}
{{ب|ز بس گل کہ در باغ مأوی گرفت|چمن رنگ ارتنگ مانی گرفت}}
Line 28 ⟶ 26:
{{ب|چو رهبان شد اندر لباس کبود|بنفشہ مگر دین ترسی گرفت}}
{{شعر اختتام}}
 
# {{شعر آغاز}}
{{ب|عشق او باز اندر آوردم بہ بند|کوشش بسیار نامد سودمند}}
Line 40 ⟶ 37:
{{حوالہ جات}}
# [http://www.zendagi.com/new_page_210.htm مقالہ:رابعہ بلخي یا حمامهء در حمام خون ذؤیان خرد]
 
[[زمرہ:خراسان کی شخصیات]]
[[زمرہ:دسویں صدی کےکی مصنفینمصنفات]]
[[زمرہ:دسویں صدی کے فارسی شعرا]]
[[زمرہ:دسویں صدی کیکے مصنفاتمصنفین]]
[[زمرہ:خراسان کی شخصیات]]
[[زمرہ:فارسی مصنفات]]
[[زمرہ:دسویں صدی کے مصنفین]]