زمرہ:تنظیمی مطالعہ و نظامت انسانی وسائل - دیگر زبانیں