• سماج (جمع: اسماج)
  • انجمن (جمع: انجمین، انجمنان)
  • اجتماع (جمع: اجتماعات)
  • بزم (جمع: بزم‌ھا، بزمین)
  • محفل (جمع: محافل)
  • مجلس (جمع: مجالس)
  • مجمع (جمع: مجمعات، مجامع)