داغستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ

داغستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ (Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic) (روسی: Дагестанская АССР; (اواری: Дагъистаналъул АССР)‏; (ترکی: Дагъыстан АССР)‏; (لیزجیہ: Дагъустандин АССР)‏; (lbe: Дагъусттаннал АССР)‏) روسی سوویت وفاقی اشتراکی جمہوریہ میں ایک سوویت اتحاد کی خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریات تھی۔

داغستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ
Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic
Дагестанская АССР (روسی)
Дагъистаналъул АССР (اواری)
Дагъыстан АССР (kum)
Дагъустандин АССР (لیزجیہ)
Дагъусттаннал АССР (lbe)
1921–1991
Flag of Dagestan ASSR
Flag
دار الحکومتماخاچکالا
تاریخ
 • قسمسوویت جمہوریہ (نظام حکومت)
تاریخ 
• 
1921
• 
1991
ماقبل
مابعد
داغستان خود مختار اوبلاست
داغستان

حوالہ جات ترمیم