قسطنطنی راسخ الاعتقاد کلیسیا

قسطنطنی راسخ الاعتقاد کلیسیا ایک خود مختار مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسیا ہے۔

قسطنطنی راسخ الاعتقاد کلیسیا

حوالہ جات

ترمیم

بیرونی روابط

ترمیم