وزارت اطلاعات و نشریات، حکومت ہند

وزارت اطلاعات و نشریات حکومت ہند کی ایک وزارت ہے۔