وزارت زراعت و بہبودی کسان، حکومت ہند

وزارت زراعت و بہبودی کسان حکومت ہند کی ایک وزارت ہے۔