یروشلمی راسخ الاعتقاد کلیسیا

یروشلمی راسخ الاعتقاد کلیسیا ایک خود مختار مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسیا ہے۔

یروشلمی راسخ الاعتقاد کلیسیا

حوالہ جات ترميم

بیرونی روابط ترميم