ترکستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ

ترکستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ (Turkestan Autonomous Soviet Socialist Republic) (ابتدائی طور پر، ترکستان اشتراکی وفاقی جمہوریہ (Turkestan Socialist Federative Republic)) سوویت وسطی ایشیا میں واقع روسی سوویت وفاقی اشتراکی جمہوریہ کی ایک خود مختار جمہوریہ تھی۔

ترکستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ
Turkestan Autonomous Soviet Socialist Republic
Туркестанская Автономная Советская Социалистическая Республика
1918–1924
Flag of Turkestan ASSR
Flag

سوویت وسطی ایشیا کا نقشہ 1922, ترکستان خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ (بھورا).
دار الحکومتتاشقند
تاریخ
تاریخی دوربین جنگی دور
• 
30 اپریل 1918
• 
27 اکتوبر 1924
ماقبل
مابعد
روسی ترکستان
ازبک سوویت اشتراکی جمہوریہ
ترکمان سوویت اشتراکی جمہوریہ
تاجک خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ
کارا کرغیز خود مختار اوبلاست
کراکل پک خود مختار اوبلاست

حوالہ جات

ترمیم