اسد فاطمی

مترجم۔ نظم و نثر نویس

مادری زبان: پنجابی

زبان تعلیم:

  • اردو
  • انگریزی