نباتی تنا : Plant Stem :

Stem showing internode and nodes plus leaf petioles.

تنے کی ساختترميم

 
السی stem cross-section, showing locations of underlying tissues. Ep = epidermis; C = cortex; BF = bast fibres; P = phloem; X = xylem; Pi = pith

حوالہ جاتترميم