ابراہیم
<small">ابراہیم - (Ibrāhīm - إبراهيم)

ابراہیم