آیزو 3166-2:IT آیزو 3166-2 میں اطالیہ کا اندراج ہے۔ بین الاقوامی تنظیم برائے معیاریت کی جانب سے شائع کیا جانے والا آیزو 3166 کا حصہ ہے۔

موجودہ رموزترميم

علاقہ جاتترميم

رمز ذیلی تقسیم نام
IT-65   آبروزو
IT-77   بازیلیکاتا
IT-78   کلابریا
IT-72   کمپانیہ
IT-45   ایمیلیا رومانیا
IT-36   فریولی وینیزیا جولیا
IT-62   لازیو
IT-42   لیگوریا
IT-25   لومباردیہ
IT-57   مارکے
IT-67   مولیزے
IT-21   پیعیمونتے
IT-75   آپولیہ
IT-88   ساردینیا
IT-82   صقلیہ
IT-52   تسکانہ
IT-32   ترینتینو جنوبی ٹائرول
IT-55   امبریا
IT-23   وادی آوستہ
IT-34   وینیتو

صوبےترميم

رمز ذیلی تقسیم نام علاقے میں
IT-AG آگریجنتو 82
IT-AL الیساندریا 21
IT-AN انکونا 57
IT-AO آوستہ 23
IT-AR آرتزو 52
IT-AP آسکولی پیچینو 57
IT-AT آستی 21
IT-AV آویلینو 72
IT-BA باری 75
IT-BT بارلیتا-آندریا-ترانی 75
IT-BL بیلونو 34
IT-BN بینیوینتو 72
IT-BG بیرگامو 25
IT-BI بیئلا 21
IT-BO بولونیا 45
IT-BZ بولسانو 32
IT-BS بریشا 25
IT-BR بریندیزی 75
IT-CA کالیاری 88
IT-CL کالتانیسیتا 82
IT-CB کامپوباسو 67
IT-CI کاربونیا-اگلیسیاس 88
IT-CE کاسیرتا 72
IT-CT کاتانیا 82
IT-CZ کاتاندزارو 78
IT-CH کئیتی 65
IT-CO کومو 25
IT-CS کوزینتسا 78
IT-CR کریمونا 25
IT-KR کروتونے 78
IT-CN کونیو 21
IT-EN اننا 82
IT-FM فیرمو 57
IT-FE فیرارا 45
IT-FI فلورنس 52
IT-FG فوجا 75
IT-FC فورلی-چیزینا 45
IT-FR فروزینونے 62
IT-GE جینوا 42
IT-GO گوریتسیا 36
IT-GR گروسیتو 52
IT-IM امپیریا 42
IT-IS ازیرنیا 67
IT-SP لا سپیتسیا 42
IT-AQ لاکویلا 65
IT-LT لاتینا 62
IT-LE لیچہ 75
IT-LC لیکو 25
IT-LI لیورنو 52
IT-LO لودی 25
IT-LU لوکا 52
IT-MC ماچیراتا 57
IT-MN مانتووا 25
IT-MS ماسا-کارارا 52
IT-MT ماتیرا 77
IT-VS میدیو کامپیدانو 88
IT-ME میسینا 82
IT-MI میلان 25
IT-MO مودینا 45
IT-MB مونتسا اور بریانتزا 25
IT-NA ناپولی 72
IT-NO نووارا 21
IT-NU نوورو 88
IT-OG اولیاسترا 88
IT-OT اولبیا-تیمپیو 88
IT-OR اوریستانو 88
IT-PD پادووا 34
IT-PA پالیرمو 82
IT-PR پارما 45
IT-PV پاویا 25
IT-PG پیروجا 55
IT-PU پیزارو و اوربینو 57
IT-PE پسکارا 65
IT-PC پیاچنزا 45
IT-PI پیسا 52
IT-PT پستویا 52
IT-PN پوردینونے 36
IT-PZ پوتینتسا 77
IT-PO پراتو 52
IT-RG راگوزا 82
IT-RA راوینا 45
IT-RC رجیو کلابریا 78
IT-RE رجیو امیلیا 45
IT-RI ریئتی 62
IT-RN ریمینی 45
IT-RM روما 62
IT-RO روویگو 34
IT-SA سالیرنو 72
IT-SS ساساری 88
IT-SV ساوونا 42
IT-SI سئینا 52
IT-SR سرقوسہ 82
IT-SO سوندریو 25
IT-TA تارانتو 75
IT-TE تیرامو 65
IT-TR تیرنی 55
IT-TO تورینو 21
IT-TP تراپانی 82
IT-TN ترینتو 32
IT-TV تریویزو 34
IT-TS تریستے 36
IT-UD اودینے 36
IT-VA واریزے 25
IT-VE وینس 34
IT-VB ویربانو-کوزیو-اوسولا 21
IT-VC ویرچیلی 21
IT-VR ویرونا 34
IT-VV ویبو والینتسیا 78
IT-VI ویچینسا 34
IT-VT ویتیربو 62

ملاحظاتترميم