حکومتی عہدے دار

ترمیم

واقعات

ترمیم

پیدائش

ترمیم

وفیات

ترمیم

حوالہ جات

ترمیم
  1. Everyman's Dictionary of Dates; 6th ed. J. M. Dent, 1971; p. 264