معاونت:بین الاقوامی اصواتی ابجدیہ برائے آرمینیائی

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Orthography Examples English equivalent
EA/C WA
[[|b]] [1] բ պ բանալի (EA/C), պատ (WA) bee
[[|d]] [1] դ տ դու (EA/C), տուն (WA) dog
[[|dz]] [1] ձ ծ ձուկ (EA/C), ծիծաղ (WA) leads
[[|dʒ]] [1] ջ ճ ջուր (EA/C), ճանճ (WA) jar
[[|f]] ֆ ֆուտբոլ fire
[[|g]] [1] գ կ գազան (EA/C), կատու (WA) good
[[|h]] հ Հայաստան hot
[[|j]] յ յուղ yes
[[|kʰ]] ք գ, ք քամի (EA/C), գարուն, քամի (WA) cup
[[|k]] [2] կ [3] կատու scan
[[|l]] լ լուսին lace, but softer
[[|m]] մ մայր mine
[[|n]] ն նուռ nest
[[|ŋ]][4] ն մենք think
[[|pʰ]] փ բ, փ փաթիլ (EA/C), բերան, փաթիլ (WA) pork
[[|p]] [2] պ [3] պատ sport
[[|r]] [2] ռ ր, ռ[5] ռումբ Rolled R, as in Russian родной
[[|ɹ]]~[[|ɾ]] [6] ր րոպե red, but not quite
[[|ʁ]] ղ ղեկ French rue
[[|s]] ս սար sign
[[|ʃ]] շ շուն ship
[[|tʰ]] թ դ, թ թուղթ (EA/C), դու, թուղթ tomb
[[|t]] [2] տ [3] տուն stop
[[|tsʰ]] ց ձ, ց ցուլ (EA/C), ձեւ, ցուլ (WA) knits
[[|ts]] [2] ծ [3] ծիծաղ Greek τς, as in τσιφλίκι
[[|tʃʰ]] չ չ, ջ չամիչ (EA/C), չամիչ, ջուր (WA) chin
[[|tʃ]] [2] ճ [3] ճանճ beach
[[|v]] վ, ւ վիրավոր (EA/C), վիրաւոր (WA) van
[[|χ]] խ խաղող Scottish loch
[[|z]] զ զարդ zoo
[[|ʒ]] ժ ժամանակ pleasure
Monophthongs
معاونت:با ابجدیہ Orthography Examples English equivalent
Reformed Classical
[[|a]] ա ա, այ [7] արեւ, կը դողայ, հիմա lava
[[|ɛ]] ե,[8] է Վահէ set
[[|ə]] ը (usually not written) մ(ը)տածում, (ը)սքանչելի, ընկեր bigger
[[|i]] ի իր see
[[|o]] ո,[9] օ ո,[9] օ, ոյ [7] օրէնք, ովկիանոս, հորթ, յետոյ hold
[[|u]] ու տուն boot
[[|ʏ]] N/A իւ գիւղ German ü
[[|œ]] էօ Էօժենի French jeune


Diphthongs
معاونت:با ابجدیہ Orthography Examples English equivalent
Reformed Classical
aj այ այգի, հայ eye
ɛj եյ, էյ էյ թէյ say
ij իյ իյնալ French fille
oj ոյ խոյ boy
uj ույ ոյ քոյր French grenouille
ja յա, իա յա, իա, էա, եա, եայ[7] սենեակ, կայան yawn; Finnish/Swedish ja
ե, յե, յէ երազ, հայելի, նայէ՛ yes
ji յի յի; occurs in էի կ'ուզէին, Մայիս yeast
jo յո եօ եօթը American slang yo
ju յու յու, իւ; occurs in իու, էու իւղ, կայուն you


Suprasegmentals
IPA Meaning
ˈ Stress (placed before the stressed syllable)
  1. ^ ا ب پ ت ٹ Plosives and affricates that are voiced in Eastern Armenian /b d dz dʒ ɡ/ are voiceless aspirated /pʰ tʰ tsʰ tʃʰ kʰ/ in Western Armenian. Note also, that “In some publications, the voiceless plosives [of Eastern Armenian] are also defined as ejectives or glottalised. Glottalised plosives occur in various Armenian dialects and can also be found in the Eastern Armenian vernacular based on the Yerevan dialect, but according to normative grammars, SMEA [Standard Modern Eastern Armenian] shows no glottalised voiceless plosives.” Jasmine Dum-Tragut. Armenian: Modern Eastern Armenian. London Oriental and African Language Library, 2007, issn 1382-3485; p. 17
  2. ^ ا ب پ ت ٹ ث Not used in Western Armenian.
  3. ^ ا ب پ ت ٹ Plosives and affricates that are tenuis /p t ts tʃ k/ in Eastern Armenian and Classical Armenian are voiced /b d dz dʒ ɡ/ in Western Armenian.
  4. Allophone of /n/ before velar consonants.
  5. The two rhotics represented as ‹ռ› and ‹ր› have merged to /ɾ/ in Western Armenian.
  6. In Classical Armenian and among modern Iranian Armenians, /ɾ/ is an alveolar approximant [ɹ].
  7. ^ ا ب پ Only word-finally.
  8. ‹ե› represents [jɛ] when word-initial.
  9. ^ ا ب ‹ո› represents [vo] when word-initial.