معاونت:بین الاقوامی اصواتی ابجدیہ برائے سلوواک

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
b b, vstup do[1] bill
c radosť, loď[2] stew (UK)
d domov, prvýkrát bolo[1] door
d͡z dz, noc bez[1] heads
d͡ʒ bán, cárovič bol[1] job
f farba, vták[3] focus
ɡ garáž, kde[1] gate
ɦ hlava ahead
j jogurt yellow
ɟ ďaleko, byť zaradený[1] dew (UK)
k koláč, ping-pong[2] cold
l láska lack
vlk little
l̩ː vĺča little left (long)
ʎ ľad failure
m maslo milk
n noc now
ɲ laň canyon
ŋ banka singer
p pavúk, dub[2] spill
r robot similar to water (US)
prst
r̩ː vŕba Spanish perro
s slnko, mráz[2] six
ʃ šach, ž[2] shell
t tulipán, hlad[2] stand
t͡s cena, jedz[2] bats
t͡ʃ človek, [2] chase
v vzrast,[3] Adolf bol[1] vine
ʋ sever[3] between vine and wine
w pravda, krv,[3] Tatrou wine
x chlieb, sneh loch (Scottish)
z zima, ananás bol[1] zoo
ʒ žena, Aleš bol[1] fusion
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
a matka art (US)
ráno father
e drevo, mäso[4] left
fén bed
i tri, syr kit
písať, výr leave
o dom thought (RP)
móda law (RP)
u ruža bull
úroda food
Diphthongs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
ia piaty young
ie viera yes
iu vyššiu use
uo stôl water
معاونت:با ابجدیہ Stress
ˈ Primary stress always falls on the first syllable of a word.

Notesترميم

 1. ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح Apart from being the main realization of the phonemes /b, d, dz, dʒ, ɡ, ɟ, z, ʒ/, [b, d, dz, dʒ, ɡ, ɟ, z, ʒ] also occur as allophones of /p, t, ts, tʃ, k, c, s, ʃ/ before the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/. [v] also occurs as an allophone of /f/ in the same environment.
 2. ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ Apart from being the main realization of the phonemes /c, k, p, s, ʃ, t, ts, tʃ/, [c, k, p, s, ʃ, t, ts, tʃ] also occur as word-final allophones of /ɟ, ɡ, b, z, ʒ, d, dz, dʒ/, unless the following word beings with any of the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/ and is pronounced without a pause, in which case they are realized as voiced [ɟ, ɡ, b, z, ʒ, d, dz, dʒ].
 3. ^ ا ب پ ت The phones transcribed [f, v, ʋ, w] are allophones of a single /v/ phoneme (but note that [f, v] are also allophones of the /f/ phoneme):
  [f] occurs word-initially before the voiceless obstruents /p, t, c, k, tʃ, f, s, ʃ, x/;
  [v] occurs word-initially before the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/;
  [w] or [ʋ] (in our transcriptions always represented as [w]) occur in the syllable ہجا;
  [ʋ] occurs in all other cases (Hanulíková & Hamann (2010:374)).
 4. The vowel spelled ⟨ä⟩ used to be pronounced with the /æ/ phoneme, the usage of which has become rare and/or dialectal.

Referencesترميم

 • Hanulíková، Adriana؛ Hamann، Silke (2010)، "Slovak" (PDF)، Journal of the International Phonetic Association، 40 (3): 373–378، doi:10.1017/S0025100310000162 
 • Kráľ، Ábel (1988)، Pravidlá slovenskej výslovnosti، Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
 • Pavlík، Radoslav (2004)، "Slovenské hlásky a medzinárodná fonetická abeceda" (PDF)، Jazykovedný časopis، 55: 87–109 
 • Short، David (2002)، "Slovak"، بہ Comrie، Bernard؛ Corbett، Greville G.، The Slavonic Languages، London and New York: Routledge، صفحات 533–592، ISBN 9780415280785