معاونت:بین الاقوامی اصواتی ابجدیہ برائے سلوواک

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
[[|b]] b, vstup do[1] bill
[[|c]] radosť, loď[2] stew (UK)
[[|d]] domov, prvýkrát bolo[1] door
[[|d͡z]] dz, noc bez[1] heads
[[|d͡ʒ]] bán, cárovič bol[1] job
[[|f]] farba, vták[3] focus
[[|ɡ]] garáž, kde[1] gate
[[|ɦ]] hlava ahead
[[|j]] jogurt yellow
[[|ɟ]] ďaleko, byť zaradený[1] dew (UK)
[[|k]] koláč, ping-pong[2] cold
[[|l]] láska lack
[[|l̩]] vlk little
l̩ː vĺča little left (long)
[[|ʎ]] ľad failure
[[|m]] maslo milk
[[|n]] noc now
[[|ɲ]] laň canyon
[[|ŋ]] banka singer
[[|p]] pavúk, dub[2] spill
[[|r]] robot similar to water (US)
[[|r̩]] prst
r̩ː vŕba Spanish perro
[[|s]] slnko, mráz[2] six
[[|ʃ]] šach, ž[2] shell
[[|t]] tulipán, hlad[2] stand
[[|t͡s]] cena, jedz[2] bats
[[|t͡ʃ]] človek, [2] chase
[[|v]] vzrast,[3] Adolf bol[1] vine
[[|ʋ]] sever[3] between vine and wine
[[|w]] pravda, krv,[3] Tatrou wine
[[|x]] chlieb, sneh loch (Scottish)
[[|z]] zima, ananás bol[1] zoo
[[|ʒ]] žena, Aleš bol[1] fusion
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
[[|a]] matka art (US)
[[|aː]] ráno father
[[|e]] drevo, mäso[4] left
[[|eː]] fén bed
[[|i]] tri, syr kit
[[|iː]] písať, výr leave
[[|o]] dom thought (RP)
[[|oː]] móda law (RP)
[[|u]] ruža bull
[[|uː]] úroda food
Diphthongs
معاونت:با ابجدیہ Examples Nearest English equivalent
ia piaty young
ie viera yes
iu vyššiu use
uo stôl water
معاونت:با ابجدیہ Stress
[[|ˈ]] Primary stress always falls on the first syllable of a word.
 1. ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ ح Apart from being the main realization of the phonemes /b, d, dz, dʒ, ɡ, ɟ, z, ʒ/, [b, d, dz, dʒ, ɡ, ɟ, z, ʒ] also occur as allophones of /p, t, ts, tʃ, k, c, s, ʃ/ before the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/. [v] also occurs as an allophone of /f/ in the same environment.
 2. ^ ا ب پ ت ٹ ث ج چ Apart from being the main realization of the phonemes /c, k, p, s, ʃ, t, ts, tʃ/, [c, k, p, s, ʃ, t, ts, tʃ] also occur as word-final allophones of /ɟ, ɡ, b, z, ʒ, d, dz, dʒ/, unless the following word beings with any of the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/ and is pronounced without a pause, in which case they are realized as voiced [ɟ, ɡ, b, z, ʒ, d, dz, dʒ].
 3. ^ ا ب پ ت The phones transcribed [[[|f]], [[|v]], [[|ʋ]], [[|w]]] are allophones of a single /v/ phoneme (but note that [[[|f]], [[|v]]] are also allophones of the /f/ phoneme):
  [f] occurs word-initially before the voiceless obstruents /p, t, c, k, tʃ, f, s, ʃ, x/;
  [v] occurs word-initially before the voiced obstruents /b, d, ɟ, ɡ, dʒ, z, ʒ, ɦ/;
  [w] or [ʋ] (in our transcriptions always represented as [w]) occur in the syllable ہجا;
  [ʋ] occurs in all other cases (Hanulíková & Hamann (2010:374)).
 4. The vowel spelled ⟨ä⟩ used to be pronounced with the /æ/ phoneme, the usage of which has become rare and/or dialectal.

References ترمیم

 • Adriana Hanulíková، Silke Hamann (2010)، "Slovak" (PDF)، Journal of the International Phonetic Association، 40 (3): 373–378، doi:10.1017/S0025100310000162 
 • Ábel Kráľ (1988)، Pravidlá slovenskej výslovnosti، Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 
 • Radoslav Pavlík (2004)، "Slovenské hlásky a medzinárodná fonetická abeceda" (PDF)، Jazykovedný časopis، 55: 87–109 
 • David Short (2002)، "Slovak"، $1 میں Bernard Comrie، Greville G. Corbett، The Slavonic Languages، London and New York: Routledge، صفحہ: 533–592، ISBN 9780415280785