The chart below the ways in which بین الاقوامی صوتیاتی ابجد represents گوارانی زبان pronunciations

حرف صحیحs
معاونت:با ابجدیہ Guarani Examples
[[|d͡ʒ]] j jagua, jaguarete
[[|ɰ]] g guarani, gotyo
[[|ɰ̃]] uahẽ, uaiui
[[|ɟ]] j jagua, jaguarete
[[|k]] k ka’a, ka’aguy
[[|l]] l liméta, lembu
[[|m]] m mombe’u, maína
[[|ᵐb]] mb mburika, mburuvicha
[[|n]] n nahániri, nandi
[[|ⁿd]] nd nde, ndaipóri
[[|ⁿt]] nt sapy’ánte, mante
[[|ᵑg]] ng ñe’ẽngatu
[[|ɲ]] ñ año, aña
[[|p]] p py, peteĩ
[[|r]] rr chavurro, arro
[[|ɾ]] r ára, rei
[[|s]] s sa’i, so’o
[[|ɕ]] ch chipa, chicharõ
[[|t]] t taita, tahýi
[[|x]] h he, oho
[[|ʋ]] v vosa, viru
[[|ʔ]] hae, hoa
مصوتs
معاونت:با ابجدیہ Guarani
[[|a]] a
[[|ã]] ã
[[|e]] e
[[|ẽ]]
[[|i]] i
[[|ĩ]] ĩ
[[|ɨ]] y
[[|ɨ̃]]
[[|o]] o
[[|õ]] õ
[[|u]] u
[[|ũ]] ũ
Semivowels
معاونت:با ابجدیہ Example
[[|j]] pundie, mokõi
[[|w]] karãu, tetéu
Stress and syllabification
معاونت:با ابجدیہ Description
ˈ The stress is marked with an acute accent (´). When omitted, the stress falls on the last syllable.
. The syllabification is when there are two different vowels, as in "péa [[|[ˈpe.a]]]" (this)

References ترمیم