اس فہرست کی تجدید بذریعہ شعیب روبہ کی جاتی ہے۔

علوم طبیعیہ، 1076

ترمیم

سائنس، 8

ترمیم

==

=== بنیادی، 5 ===# فلکیات

مشاہدہal astronomy، 4# en) Absolute magnitude)# en) Apparent magnitude)# en) Extinction (astronomy))# رصدگاہ
Astrometry، 5# en) Astrometry)# en) Angular resolution)# en) Cosmic distance ladder)# en) Parallax)# en) Photometry (astronomy))
Celestial میکانیات، 13# en) Celestial mechanics)# en) Eclipse)# چاند گرہن# سورج گرہن# en) Ephemeris)# en) Epoch (astronomy))# Kepler's laws of planetary motion# en) Lagrangian point)# قدرتی سیارچہ# en) Occultation)# مدار# en) Orbital elements)# en) Orbital eccentricity)
Celestial sphere، 13# en) سماوی متناسق نظام)# میل# en) Right ascension)# en) Celestial equator)# en) کرہ سماوی)# en) اعتدالین)# en) دائرۃ البروج)# افق# en) Nadir)# en) انقلابین)# en) Star chart)# en) Zenith)# دائرۃ البروج
Constellations، 45# مجمع النجوم
Zodiac، 12# دلو (مجمع النجوم)# حمل (مجمع النجوم)# سرطان (مجمع النجوم)# جدی (مجمع النجوم)# جوزا (مجمع النجوم)# اسد (مجمع النجوم)# میزان (مجمع النجوم)# حوت (مجمع النجوم)# قوس (مجمع النجوم)# عقرب (مجمع النجوم)# ثور (مجمع النجوم)# سنبلہ (مجمع النجوم)
Prominent، 32# زن پابند سلاسل# عقاب (مجمع النجوم)# عود دان (مجمع النجوم)# گاڑی بان (مجمع النجوم)# نگران (مجمع النجوم)# کلب اکبر# کلب اصغر# قاعدہ# ذات الکرسی# قنطورس# ملتھب# قیطس# تاج شمالی# صلیب جنوبی# مرغ (مجمع النجوم)# اژدھا (مجمع النجوم)# نہر (مجمع النجوم)# کونج (مجمع النجوم)# جاثی# حیدرہ# گرگ (مجمع النجوم)# وشق# بربط (مجمع النجوم)# سپیرا (مجمع النجوم)# جبار (مجمع النجوم)# اسپ بزرگ# حامل راس الغول# عنقا (مجمع النجوم)# جابر (مجمع النجوم)# دب اکبر# دب اصغر# بادبان (مجمع النجوم)

Galactic astronomy and extragalactic astronomy، 27

ترمیم

Physical cosmology، 13

ترمیم

Planetary science، 6

ترمیم

Stellar astronomy، 30

ترمیم

==

بنیادی، 45

ترمیم

Analytical chemistry، 4

ترمیم

Chemical substances، 285

ترمیم

بنیادی and unsorted chemical substances، 11

ترمیم

Chemical elements، 132

ترمیم
بنیادی، 5# کیمیائی عنصر# فہرست عناصر بلحاظ نام# جوہری عدد# جوہری کمیت# دوری جدول
Chemical element groups، 9# دھات# en) Alkali metal)# en) Alkaline earth metal)# en) Lanthanide)# ضوداد# en) Transition metal)# en) Metalloid)# en) ہیلوجن)# نبیل فارغہ
Chemical elements، 118
  1. آبساز# شمصر
  2. سنگصر# بلوصر# en) Boron)# فحم# نطرساز# آکسیجن# en) فلورین)# نیون
  3. صوداصر# en) Magnesium)# ایلومینیم# en) سیلیکون)# شبتاب# گندھک# en) Chlorine)# en) Argon)
  4. اُشنانصر# جمصر# اسکینصر# en) ٹائی ٹینیئم)# en) وینیڈیئم)# en) کرومیئم)# en) Manganese)# لوہا# کوبالٹ# en) Nickel)# تانبا# خارصین# en) Gallium)# جرمانیئم# زرنیخ# en) Selenium)# en) برومین)# en) Krypton)
  5. en) Rubidium)# en) Strontium)# en) Yttrium)# en) Zirconium)# en) Niobium)# en) مولیبڈینم)# en) Technetium)# en) Ruthenium)# en) Rhodium)# en) Palladium)# چاندی# کیڈمیئم# en) Indium)# قلع# کحل# en) Tellurium)# آیوڈین# زینون
  6. سیزیئم# بیریئم# مکتوم# سیریئم# Praseodymium# Neodymium# Promethium# سمارئیم# یوروپیئم# گیڈولنیئم# ٹربیئم# ڈسپروزیئم# ہولمیئم# عیربیئم# تھلیئم# یٹّربیئم# لوٹیٹیئم# ہفنیئم# Tantalum# ٹنگسٹن# رہینیئم# Osmium# Iridium# پلاٹینیم# سونا# پارہ# تھیلیئم# سیسہ# بسمیتھ# پولونیئم# عیسٹاٹین# ریڈون
  7. فرانسیئم# ریڈیم# عیکٹنیئم# Thorium# Protactinium# یورینیئم# نیپچونیئم# پلوٹونیئم# امریکیئم# کیوریئم# برکیلیئم# کیلیفورنیئم# آئنسٹائنیئم# Fermium# Mendelevium# Nobelium# Lawrencium# ردرفورڈیئم# ڈبنئیم# سیبورگئیم# بورئیم# ہاسیئم# میٹ نیریم# ڈارمسٹادیئم# روٹجینیم# en) Copernicium)# en) نہونیم)# en) Flerovium)# en) ماسکوویم)# en) Livermorium)# en) ٹینیسین)# en) اوگانیسن)

کیمیائی مرکبات، 65

ترمیم
غیر نامیاتی مرکبات،
نامیاتی مرکبات،

Chemical mixtures، 18

ترمیم

==

عمومی، 2

ترمیم

طبیعی ہلاکتیں، 6

ترمیم

زمین، 135

ترمیم

==== زمین basics، 1 ====# en) Structure of the Earth)

==== Geology، 22 ====# en) Fold (geology))# en) Formation (stratigraphy))# en) Fossil)# en) Geological unit)# ارضیات# en) Lithosphere)# قشر (ارضیات)# en) دراڑ (جغرافیہ))# ساختمانی تختیاں# en) Stratigraphy)# en) Stratum)# en) Thrust fault)

Mineralogy، 21# معدن# en) Mineralogy)# en) Kaolinite)# en) Pyroxene)# en) Silicate minerals)# en) Flint)# en) Talc)# en) Mica)# en) Graphite)# en) Gypsum)# en) Asbestos)
Gemstones، 8# en) Beryl)# زمرد# en) Sapphire)# ہیرا# یاقوت# پکھراج
Organic gemstones، 2# en) Amber)# en) موتی)
Petrology، 24# en) Petrology)# en) Breccia)# en) Conglomerate (geology))# en) Gravel)# حجر# en) آتشی چٹان)# en) Basalt)# en) Granite)# میگما# en) Tuff)# en) تبدیل شدہ چٹان)# en) Schist)# سنگ مرمر# en) Quartzite)# en) Gneiss)# en) Sedimentary rock)# en) Limestone)# مٹی# سفال# ریت# en) Oil shale)# en) Sandstone)# en) Bauxite)# دلدلی کوئلا

==== ارضی طبیعیات، 7 ====# مساحیات# ارضی طبیعیات# en) Earth's magnetic field)# en) Inner core)# en) Outer core)# غلاف زمین# زلزلیات

==== Geological history، 15 ====# en) زمین کی ارضیاتی تاریخ)# en) Geochronology)# ارضیاتی پیمانہ وقت# en) Extinction event)# en) Permian–Triassic extinction event)# en) Cretaceous–Paleogene extinction event)

Geological periods، 10# en) قبل کیمبری دور)# en) Phanerozoic)# en) قدیم حیاتی دور)# en) Mesozoic)# en) Triassic)# en) Jurassic)# en) Cretaceous)# en) Cenozoic)# en) Quaternary)# en) Holocene)

Geomorphology، 60

ترمیم

بایومز، 24

ترمیم

Pedology (soil study)، 4

ترمیم

Air، 66

ترمیم

Climatology، 8

ترمیم

Meteorology، 50

ترمیم

آب، 28

ترمیم

طبیعیات، 271

ترمیم

Atomic، molecular، and optical physics، 32

ترمیم

Condensed matter physics، 30

ترمیم

برق مقناطیسیت، 44

ترمیم

میکانیات، 65

ترمیم
# میکانیات# en) Aerodynamics)# مسلسلہ میکانیات# حرکیات (طبیعیات)# جنبشیات# en) Soil mechanics)# سکونیات# en) Rheology)# ارتعاش

==== کلاسیکی میکانیات، 26 ====# روائتی میکانیات# en) Frame of reference)# رگڑ# en) Impulse (physics))# en) جمود (طبیعیات))# حرکی توانائی# کمیت# en) Moment of inertia)# en) Momentum)# en) حرکت (طبیعیات))# اسراع# نیوٹن کے قوانین حرکت# en) Speed)# سمتار# جہدی توانائی# en) طاقت)# en) Rotation)# en) Angular momentum)# en) Centrifugal force)# مرکز مائل قوت# en) Coriolis effect)# نیوٹن کا قانون عالمی ثقالت# en) Torque)# en) Two-body problem)# en) وزن)# en) Work (physics))

==== جامد میکانیات، 9 ====# en) Solid mechanics)# en) Deformation (engineering))# en) Fatigue (material))# لچک (طبیعیات)# en) Hooke's law)# لدونت (طبیعیات)# en) Stiffness)# en) Strength of materials)# en) Stress (mechanics))

==== سیال میکانیات، 12 ====# سیالی میکانیات# en) Bernoulli's principle)# en) Buoyancy)# en) Convection)# en) Diffusion)# سيالی حرکيات# en) Fluid statics)# en) Navier–Stokes equations)# en) Reynolds number)# en) Surface tension)# en) Turbulence)# لزوجت

==== مقداریہ میکانیات، 8 ====# مقداریہ میکانیات# مقداریہ لونی حرکیات# en) Quantum electrodynamics)# en) Quantum field theory)# en) Heisenberg uncertainty principle)# en) Pauli exclusion principle)# en) Schrödinger equation)# en) Wave–particle duality)

==== شماریاتی میکانیات، 1 ====# en) شماریاتی میکانیات)

نویاتی طبیعیات، 11

ترمیم

ذراتی طبیعیات، 38

ترمیم

نظریہ اضافیت، 5

ترمیم

حرحرکیات، 10

ترمیم

امواج، 14

ترمیم
  1. en) )# en) )