اس فہرست کی تجدید بذریعہ شعیب روبہ کی جاتی ہے۔

حیاتیات and health sciences، 1477

ترمیم

بنیادی، 26

ترمیم

تشریح الابدان and morphology، 95

ترمیم

بنیادی anatomy، 3

ترمیم

حیوانی تشریح وشکلیات، 71

ترمیم

نباتی شکلیات وتشریح، 18

ترمیم

پھپھوندی شکلیات وتشریح، 2

ترمیم

حیاتیاتی کیمیا، 27

ترمیم

حیاتیاتی طریقہ ہائے کار and physiology، 44

ترمیم

خلوی حیاتیات، 29

ترمیم

ماحولیات، 10

ترمیم

عضویات، 1064

ترمیم

بنیادی article، 1

ترمیم

حیوانات، 712

ترمیم

بنیادی animal articles، 9

ترمیم

Ethology، 9

ترمیم

عنکبیات، 9

ترمیم

قشری جانور، 12

ترمیم

حشرات الارض، 116

ترمیم
 1. حشرات
 2. en) Apterygota)
 3. en) Pterygota)
 4. en) Caddisfly)
 5. en) Earwig)
 6. en) Embioptera)
 7. en) Flea)
 8. en) Grylloblattidae)
 9. en) قمل)
 10. en) Body louse)
 11. en) Mantis)
 12. en) Mantophasmatidae)
 13. en) Mecoptera)
 14. en) Megaloptera)
 15. en) Neuroptera)
 16. en) Antlion)
 17. en) Phasmatodea)
 18. en) Plecoptera)
 19. en) Psocoptera)
 20. en) Snakefly)
 21. en) Strepsiptera)
 22. دیمک
 23. en) Thrips)
 24. en) Thysanura)
Beetles (Coleoptera)، 26
 1. بھونرا
 2. en) Anobiidae)
 3. en) Bark beetle)
 4. en) Buprestidae)
 5. en) Weevil)
 6. en) Attelabidae)
 7. en) Curculionidae)
 8. en) Coccinellidae)
 9. en) Dermestidae)
 10. en) Dung beetle)
 11. en) Dytiscidae)
 12. جگنو
 13. en) Ground beetle)
 14. en) Bombardier beetle)
 15. en) Tiger beetle)
 16. en) Leaf beetle)
 17. en) Colorado potato beetle)
 18. en) Longhorn beetle)
 19. en) Scarabaeidae)
 20. en) Flower chafer)
 21. en) Melolonthinae)
 22. en) Click beetle)
 23. en) Rove beetle)
 24. en) Silphidae)
 25. en) Soldier beetle)
 26. en) Stag beetle)
Cockroaches (Blattodea)، 4
 1. en) لال بیگ)
 2. en) American cockroach)
 3. en) German cockroach)
 4. en) Oriental cockroach)
مکھیاں (دوبالان)، 10
 1. en) Fly)
 2. en) Drosophila melanogaster)
 3. en) Black fly)
 4. en) Botfly)
 5. en) Crane fly)
 6. en) Calliphoridae)
 7. en) Horse-fly)
 8. en) Housefly)
 9. مچھر
 10. en) Tsetse fly)
Hemiptera (true bugs)، 12
 1. en) Hemiptera)
 2. en) Cicada)
 3. en) Heteroptera)
 4. en) Bed bug)
 5. en) Gerridae)
 6. en) Nepidae)
 7. en) Reduviidae)
 8. en) Leafhopper)
 9. en) Sternorrhyncha)
 10. en) Aphid)
 11. en) Scale insect)
 12. en) Whitefly)
Hymenoptera، 10
 1. en) غشائی پردار حشرات)
 2. چیونٹی
 3. en) Fire ant)
 4. en) Carpenter ant)
 5. مکھی
 6. en) Bumble bee)
 7. en) Africanized bee)
 8. en) Western honey bee)
 9. en) Wasp)
 10. en) Hornet)
پولکبالان، 20
 1. en) Lepidoptera)
 2. تتلی
 3. en) Arctiidae)
 4. en) Bombyx mori)
 5. en) Geometer moth)
 6. en) Lycaenidae)
 7. en) Lymantriidae)
 8. en) Gypsy moth)
 9. en) Moth)
 10. en) Noctuidae)
 11. en) Notodontidae)
 12. en) Nymphalidae)
 13. en) Pieridae)
 14. en) Pieris brassicae)
 15. en) Pyralidae)
 16. en) Skipper (butterfly))
 17. en) Sphingidae)
 18. en) Swallowtail butterfly)
 19. en) Tineidae)
 20. en) Tortricidae)
Odonata، 3
 1. en) Odonata)
 2. en) Damselfly)
 3. en) Dragonfly)
Orthoptera، 7
 1. en) سیدھے پردار حشرات)
 2. en) Cricket (insect))
 3. en) ٹڈی)
 4. en) Mole cricket)
 5. en) Locust)
 6. en) Tettigoniidae)
 7. en) Tetrigidae)

Cnidarians، 3

ترمیم

Molluscas، 10

ترمیم

Arthropoda، دیگران، 13

ترمیم
Crustacea، 1
 1. en) Pentastomida)
Hexapoda، 5
 1. en) Hexapoda)
 2. en) Entognatha)
 3. en) Diplura)
 4. en) Protura)
 5. en) Springtail)
Myriapoda، 3
 1. en) Myriapoda)
 2. en) Centipede)
 3. en) Millipede)
Chelicerata، 4
 1. en) Chelicerata)
 2. en) Eurypterid)
 3. en) Sea spider)
 4. en) Xiphosura)

Invertebrata، دیگران،

ترمیم

جل تھلیا، 10

ترمیم

پرندے، 158

ترمیم
بنیادی bird articles
 1. پرندہ
 2. طائریات
 3. en) Seabird)
 4. en) Bird flight)
 5. en) Beak)
 6. en) Evolution of birds)
 7. en) Bird anatomy)
 8. en) Bird migration)
 9. en) Bird of prey)
 10. en) Bird vocalization)
 11. en) Origin of avian flight)
 12. en) Palaeognathae)
 13. en) Archaeopteryx)
 14. en) Grebe)
 15. en) Flamingo)
 16. en) Hummingbird)
 17. en) Loon)
 18. en) Mousebird)
 19. بطريق
 20. کوکریان
 21. en) Tinamou)
 22. en) Tropicbird)
Accipitriformes and Falconiformes، 9
 1. en) Accipiter)
 2. عقاب
 3. en) Falcon)
 4. en) Harrier (bird))
 5. en) New World vulture)
 6. en) Old World vulture)
 7. en) Osprey)
 8. en) Kite (bird))
 9. en) Secretarybird)
Anseriformes، 6
 1. بطخ
 2. بطخ
 3. ہنس
 4. en) Screamer)
 5. مرغابی
 6. en) Whistling duck)
Apodiformes، 2
 1. en) Swift)
 2. en) Treeswift)
Caprimulgiformes، 2
 1. en) Caprimulgiformes)
 2. en) Nightjar)
Charadriiformes، 9
 1. en) Charadriiformes)
 2. en) Auk)
 3. en) Buttonquail)
 4. en) Gull)
 5. en) Sandpiper)
 6. en) Skimmer)
 7. en) Skua)
 8. en) Tern)
 9. en) Wader)
Ciconiiformes، 6
 1. en) Hamerkop)
 2. en) بگلا)
 3. en) Ibis)
 4. en) Shoebill)
 5. en) Spoonbill)
 6. en) Stork)
Columbiformes، 4
 1. ڈو ڈو
 2. کبوتر
 3. en) Passenger Pigeon)
 4. en) Streptopelia)
Coraciiformes، 4
 1. en) Bee-eater)
 2. en) River kingfishers)
 3. en) Hornbill)
 4. ہد ہد
Cuculiformes، 3
 1. en) Cuckoo)
 2. en) Hoatzin)
 3. en) Turaco)
Galliformes، 8
 1. en) Galliformes)
 2. مرغی
 3. en) Grouse)
 4. en) Guineafowl)
 5. en) Peafowl)
 6. en) Common Pheasant)
 7. en) Common Quail)
 8. en) Turkey (bird))
Gruiformes، 4
 1. en) Gruiformes)
 2. en) Crane (bird))
 3. تلور
 4. en) Rallidae)
Passerines، 45
 1. en) عصفوری نسل)
 2. en) Songbird)
Corvoidea، 10
 1. طیورالفردوس
 2. en) Bowerbird)
 3. en) Corvidae)
 4. en) Crow)
 5. en) European Magpie)
 6. en) Cuckooshrike)
 7. en) Honeyeater)
 8. en) Lyrebird)
 9. en) Oriole)
 10. en) Shrike)
Passerida، 26
 1. en) Bulbul)
 2. en) Cardinal (bird))
 3. en) Emberizidae)
 4. en) Estrildid finch)
 5. en) Finch)
 6. en) Icterid)
 7. en) Lark)
 8. en) Mockingbird)
 9. en) Motacillidae)
 10. en) New World warbler)
 11. بیبلرز
 12. en) Old World flycatcher)
 13. en) European Robin)
 14. en) Nightingale)
 15. en) Old World warbler)
 16. en) Ploceidae)
 17. en) Sittidae)
 18. en) Sparrow)
 19. en) Starling)
 20. en) Sunbird)
 21. ابابیل
 22. en) Tanager)
 23. en) Tit (bird))
 24. en) Thrush (bird))
 25. en) American Robin)
 26. en) Wren)
Tyranni، 7
 1. en) Tyranni)
 2. en) Antbird)
 3. en) Broadbill)
 4. en) Cotinga)
 5. en) Ovenbird (family))
 6. en) Tapaculo)
 7. en) Tyrant flycatcher)
Pelecaniformes، 5
 1. en) کارمورنٹ)
 2. en) Darter)
 3. en) Frigatebird)
 4. en) Pelican)
 5. en) Sulidae)
Piciformes، 6
 1. en) Piciformes)
 2. en) Jacamar)
 3. en) Honeyguide)
 4. en) Toucan)
 5. en) ہدہد)
 6. en) Puffbird)
Procellariiformes، 4
 1. en) البٹراس)
 2. en) Diving petrel)
 3. en) Procellariidae)
 4. en) Storm petrel)
Psittaciformes، 6
 1. en) طوطا)
 2. en) Ara (genus))
 3. بجریگر
 4. en) Cockatoo)
 5. en) New Zealand parrot)
 6. en) Lories and lorikeets)
Ratites، 6
 1. en) Cassowary)
 2. en) Emu)
 3. کیوی
 4. en) Moa)
 5. شترمرغ
 6. en) Rhea (bird))
Strigiformes، 5
 1. en) الو)
 2. en) True owl)
 3. en) Eurasian Eagle-owl)
 4. en) Little Owl)
 5. en) Tytonidae)
Trogoniformes، 2
 1. en) Trogon)
 2. en) Resplendent Quetzal)

مچھلیاں، 163

ترمیم
 1. مچھلی
 2. en) Chondrichthyes)
 3. en) Acanthodii)
 4. en) Osteichthyes)
 5. en) Actinopterygii)
 6. en) Sarcopterygii)
 7. en) Ostracoderm)
 8. en) Placodermi)
 9. en) Atheriniformes)
 10. en) Aulopiformes)
 11. en) Barreleye)
 12. en) Batrachoididae)
 13. en) Beardfish)
 14. en) Beloniformes)
 15. en) Beryciformes)
 16. en) Chimaera)
 17. en) Cetomimiformes)
 18. en) Gonorynchiformes)
 19. en) Milkfish)
 20. en) Gymnotiformes)
 21. en) Electric eel)
 22. en) Esociformes)
 23. en) Esox)
 24. en) Gasterosteiformes)
 25. en) Stickleback)
 26. en) Gobiesocidae)
 27. en) Jellynose fish)
 28. en) Lampriformes)
 29. en) Oarfish)
 30. en) Anglerfish)
 31. en) Mullet (fish))
 32. en) Flathead mullet)
 33. en) Ophidiiformes)
 34. en) Osmeriformes)
 35. en) Galaxiidae)
 36. en) Osteoglossiformes)
 37. en) Arapaima)
 38. en) Percopsiformes)
 39. en) Stephanoberyciformes)
 40. en) Stomiiformes)
 41. en) Gonostomatidae)
 42. en) Synbranchiformes)
 43. en) Zeiformes)
Batoidea، 9
 1. en) Batoidea)
 2. en) Myliobatiformes)
 3. en) Eagle ray)
 4. en) Stingray)
 5. en) Manta ray)
 6. en) Rajiformes)
 7. en) Skate)
 8. en) Sawfish)
 9. برق مچھلی
Characiformes، 5
 1. en) Characiformes)
 2. en) Characidae)
 3. en) Freshwater hatchetfish)
 4. en) Piranha)
 5. en) Tetra)
Chondrosteans، 3
 1. en) Chondrostei)
 2. en) Bichir)
 3. en) Sturgeon)
Clupeiformes، 7
 1. en) Clupeiformes)
 2. en) Anchovy)
 3. en) Clupeidae)
 4. en) Herring)
 5. en) Ilish)
 6. en) Sardine)
 7. en) Sprattus)
Cypriniformes، 14
 1. en) Cypriniformes)
 2. en) Cyprinidae)
 3. en) Common bream)
 4. en) Barbus)
 5. en) Carassius)
 6. en) Carp)
 7. en) Common carp)
 8. en) Goldfish)
 9. en) Grass Carp)
 10. en) Rasbora)
 11. en) Tench)
 12. en) Catostomidae)
 13. en) Cobitidae)
 14. en) Hillstream loach)
Cyprinodontiformes، 3
 1. en) Cyprinodontiformes)
 2. en) Poeciliidae)
 3. en) Guppy)
Elopomorpha، 7
 1. en) Elopomorpha)
 2. en) Bonefishes)
 3. en) Eel)
 4. en) Muraena)
 5. en) Notacanthiformes)
 6. en) Saccopharyngiformes)
 7. en) Tarpon)
Gadiformes، 6
 1. en) Gadiformes)
 2. en) Burbot)
 3. en) Cod)
 4. en) Haddock)
 5. en) Merlucciidae)
 6. en) Rattail)
Holosteans، 2
 1. en) Gar)
 2. en) Bowfin)
Perciformes، 24
 1. en) Perciformes)
 2. en) Bluefish)
 3. en) Centrarchidae)
 4. en) Cichlid)
 5. en) Tilapia)
 6. en) Climbing gourami)
 7. en) Goby)
 8. en) Gourami)
 9. en) Lutjanidae)
 10. en) Marlin)
 11. en) Mahi-mahi)
 12. en) Parrotfish)
 13. en) Pomacanthidae)
 14. en) Serranidae)
 15. en) European seabass)
 16. en) Grouper)
 17. en) Swordfish)
 18. en) Percidae)
 19. en) Remora)
 20. en) Scombridae)
 21. en) Mackerel)
 22. ٹیونا(مچھلی)
 23. en) Wahoo)
 24. en) Wrasse)
Pleuronectiformes، 5
 1. en) Flatfish)
 2. en) Flounder)
 3. en) Halibut)
 4. en) Plaice)
 5. en) Turbot)
Salmoniformes، 5
 1. en) Salmonidae)
 2. en) Oncorhynchus)
 3. en) Salmo)
 4. en) Salmon)
 5. en) Trout)
Scorpaeniformes، 3
 1. en) Scorpaeniformes)
 2. en) Scorpaenidae)
 3. en) Dactylopteridae)
شارک، 9
 1. شارک
 2. en) Lamniformes)
 3. en) عظیم سفید شارک)
 4. en) Carcharhiniformes)
 5. en) ہیمرہیڈ شارک)
 6. en) ٹائیگر شارک)
 7. en) Carpet shark)
 8. en) Nurse shark)
 9. en) Whale shark)
Siluriformes، 10
 1. en) Catfish)
 2. en) Siluridae)
 3. en) Wels catfish)
 4. en) Airbreathing catfish)
 5. en) Ariidae)
 6. en) Callichthyidae)
 7. en) Doradidae)
 8. en) Ictaluridae)
 9. en) Loricariidae)
 10. en) Shark catfish)
سنگنتھیفورمز، 3
 1. en) Syngnathiformes)
 2. en) Syngnathidae)
 3. en) سمندری گھوڑا)
Tetraodontiformes، 5
 1. en) Tetraodontiformes)
 2. en) Porcupinefish)
 3. en) Tetraodontidae)
 4. en) Fugu)
 5. en) Triggerfish)

ڈائیناسور، 12

ترمیم

پستانیے، 170

ترمیم
 1. پستانیہ
 2. en) آرڈوارک)
 3. en) Afrosoricida)
 4. en) Armadillo)
 5. en) Colugo)
 6. en) Elephant shrew)
 7. en) Hyrax)
 8. en) پینگولن)
 9. en) Sirenia)
 10. en) Treeshrew)
چمگادڑ، 5
 1. چمگاڈر
 2. en) Megabat)
 3. en) Microbat)
 4. en) Pteropus)
 5. en) Vampire bat)
Carnivora، 35
 1. en) گوشت خور جانور)
 2. ریچھ
 3. بھورا ریچھ
 4. دیوقامت پانڈا
 5. قطبی ریچھ
 6. en) Canidae)
 7. کتا
 8. لومڑ
 9. en) Coyote)
 10. بھیڑیا
 11. گیڈر
 12. en) خاندان گربہ)
 13. بلی
 14. چیتا
 15. en) Cougar)
 16. en) جیگوار)
 17. تیندوا
 18. ببر (شیر)
 19. en) Lynx)
 20. شیر
 21. لگڑبھگا
 22. نیولا
 23. en) Mustelidae)
 24. en) European badger)
 25. en) Honey badger)
 26. en) Marten)
 27. اودبلاؤ
 28. en) Sable)
 29. en) Sea otter)
 30. en) Stoat)
 31. en) Weasel)
 32. en) Wolverine)
 33. en) Procyonidae)
 34. en) Skunk)
 35. en) Viverridae)
Cetaceans، 8
 1. حوتیہ
 2. حوت
 3. نیلی حوت
 4. en) ڈولفن)
 5. en) Humpback whale)
 6. en) Killer whale)
 7. en) Porpoise)
 8. en) Sperm whale)
Erinaceids، 2
 1. en) Erinaceidae)
 2. en) Hedgehog)
Even-toed ungulates، 35
 1. en) Even-toed ungulate)
 2. en) Ruminantia)
 3. en) Bovid)
 4. en) African buffalo)
 5. en) American bison)
 6. en) Antelope)
 7. en) Capra (genus))
 8. گائے
 9. غزال
 10. en) Gaur)
 11. بکری
 12. en) Impala)
 13. en) Muskox)
 14. بھیڑ
 15. بھینس
 16. en) Wildebeest)
 17. en) Wisent)
 18. یاک
 19. اونٹ
 20. en) Bactrian camel)
 21. en) Dromedary)
 22. ہرن
 23. en) Elk)
 24. en) Moose)
 25. سرخ ہرن
 26. رینڈیر
 27. en) Llama)
 28. زرافہ
 29. en) Guanaco)
 30. دریائی گھوڑا
 31. en) Peccary)
 32. en) Pig)
 33. en) Wild boar)
 34. en) Pronghorn)
 35. en) Vicuña)
Lagomorphs، 4
 1. en) Lagomorpha)
 2. en) Hare)
 3. en) Pika)
 4. خرگوش
کیسہ دار حیوان، 8
 1. en) Marsupial)
 2. en) Diprotodontia)
 3. en) Kangaroo)
 4. کوآلا
 5. en) Dasyuromorphia)
 6. en) Tasmanian devil)
 7. en) Opossum)
 8. en) Peramelemorphia)
Monotremes، 3
 1. en) Monotreme)
 2. en) Echidna)
 3. ڈک بل
Odd-toed ungulates، 7
 1. en) Odd-toed ungulate)
 2. گدھا
 3. en) Equidae)
 4. گھوڑا
 5. گینڈا
 6. en) Tapir)
 7. en) زیبرا)
Pilosa، 2
 1. en) Anteater)
 2. en) Sloth)
Pinnipeds، 4
 1. en) Pinniped)
 2. en) Eared seal)
 3. en) Earless seal)
 4. en) Walrus)
اعلی حیوان، 25
 1. حیوانات رئیسہ
 2. en) Monkey)
 3. en) Prosimian)
 4. en) Ape)
 5. en) Chimpanzee)
 6. en) Common chimpanzee)
 7. en) Bonobo)
 8. en) Gibbon)
 9. en) Gorilla)
 10. en) Orangutan)
 11. انسان
 12. en) New World monkey)
 13. en) Atelidae)
 14. en) Callitrichidae)
 15. en) Cebidae)
 16. en) Night monkey)
 17. en) Old World monkey)
 18. en) Baboon)
 19. en) Macaque)
 20. en) Rhesus macaque)
 21. en) Strepsirrhini)
 22. en) Slow loris)
 23. en) Galago)
 24. en) Lemur)
 25. en) Tarsier)
Proboscidea، 4
 1. خرطوم دار
 2. ہاتھی
 3. جسام
 4. en) Mastodon)
کترنے والے جانور، 16
 1. کترنے والا
 2. en) Capybara)
 3. en) Coypu)
 4. en) Beaver)
 5. en) Dipodidae)
 6. en) Dormouse)
 7. en) Guinea pig)
 8. en) ہیمسٹر)
 9. en) Marmot)
 10. چوہا
 11. en) Muridae)
 12. en) Muskrat)
 13. سیہہ
 14. en) Rat)
 15. en) Squirrel)
 16. en) Spermophilus)
Soricomorpha، 2
 1. en) Shrew)
 2. en) Talpidae)

رینگنے والے جانور، 36

ترمیم

ذوالفقرات، دیگران، 4

ترمیم

درخت، 289

ترمیم

بنیادی plant articles، 2

ترمیم
 1. نباتات
 2. پھولدار پودے

Non-flowering plants، 26

ترمیم

Monocots، 50

ترمیم

Dicots، 92

ترمیم
 1. en) Eudicots)
 2. en) Magnoliids)
 3. en) Bluebonnet (plant))
 4. en) Geranium)
 5. en) Mahogany)
 6. en) Convolvulaceae)
Ericales، 11
 1. en) Ericales)
 2. en) Actinidia)
 3. en) Brazil nut)
 4. en) Diospyros)
 5. en) Ericaceae)
 6. en) Rhododendron)
 7. en) ازالیہ)
 8. en) Theaceae)
 9. en) Camellia)
 10. en) Impatiens)
 11. en) Primulaceae)
Asterales، 12
 1. نجمیطب
 2. نجمان
 3. گل داؤدی
 4. en) Cirsium)
 5. ڈہلیا
 6. en) Bellis perennis)
 7. ککروندا
 8. en) Goldenrod)
 9. en) Sonchus)
 10. سورج مکھی
 11. en) Tagetes)
 12. en) Campanulaceae)
Gentianales، 3
 1. en) Gentianales)
 2. en) Apocynaceae)
 3. en) Gardenia)
Brassicales، 2
 1. en) Brassicales)
 2. en) Tropaeolum)
Cucurbitales، 6
 1. en) Cucurbitales)
 2. en) Cucurbitaceae)
 3. کھیرا
 4. خربوزہ
 5. en) کدو)
 6. تربوز
روزالس، 6
 1. en) Rosales)
 2. en) Rosaceae)
 3. en) Almond)
 4. گلاب
 5. en) Ulmaceae)
 6. en) Elm)
Lamiales، 7
 1. en) Lamiales)
 2. en) Castilleja)
 3. en) Lamiaceae)
 4. en) Oleaceae)
 5. en) Fraxinus)
 6. en) Salvia)
 7. en) Verbena)
Malpighiales، 4
 1. en) Malpighiales)
 2. en) Euphorbiaceae)
 3. en) Euphorbia pulcherrima)
 4. en) Viola (plant))
Malvales، 2
 1. en) Malvaceae)
 2. en) Adansonia)
Myrtales، 4
 1. en) Myrtales)
 2. en) Melastomataceae)
 3. en) Myrtaceae)
 4. en) یوکلپٹس)
Fagales، 15
 1. en) Fagales)
 2. en) Betulaceae)
 3. en) Alder)
 4. en) Birch)
 5. en) Hazel)
 6. en) Hornbeam)
 7. en) Fagaceae)
 8. شاہ بلوط
 9. en) Beech)
 10. en) Oak)
 11. en) Live oak)
 12. en) Nothofagus)
 13. en) Juglandaceae)
 14. en) Hickory)
 15. en) Pecan)
Sapindales، 2
 1. en) Sapindales)
 2. en) کاجو)
Proteales، 5
 1. en) Proteales)
 2. en) Proteaceae)
 3. en) Macadamia)
 4. en) Nelumbo)
 5. en) Platanus)
Cornales، 2
 1. en) Cornales)
 2. en) Cornus (genus))
Fabales، 3
 1. en) Fabales)
 2. en) Fabaceae)
 3. en) Mimosa)
Urticales، 2
 1. en) Moraceae)
 2. en) Ficus sycomorus)

پھل، 46

ترمیم

Vegetables and grain، 73

ترمیم

پھپھوندی، 14

ترمیم

دیگر organisms، 28

ترمیم

پرورش حیوانات، 29

ترمیم

صحت وموزونیت بدن، 24

ترمیم

طب، 110

ترمیم

See also "حیاتیات " for e.g. anatomy

عمومی تصورات، 67

ترمیم
 1. طب
 2. en) Health care)
 3. en) Veterinary medicine)
 4. شفاخانہ
 5. مطوف
 6. طبیب
 7. en) General practitioner)
 8. تمریض
 9. en) Surgeon)
 10. en) Coma)
 11. en) Persistent vegetative state)
 12. معذور
 13. en) Autism)
 14. اندھا پن
 15. en) Cerebral palsy)
 16. رنگ اندھا پن
 17. en) Dyslexia)
 18. en) Down syndrome)
 19. بہرا پن
 20. en) Mental retardation)
 21. زخم
 22. en) Blunt trauma)
 23. en) Bone fracture)
 24. en) Bruise)
 25. en) Burn)
 26. en) Frostbite)
 27. en) Wound)
 28. en) Medical procedure)
 29. تخدیر
 30. معالجۂ کیمیائیہ
 31. en) Diagnosis)
 32. en) Medical test)
 33. en) Organ transplantation)
 34. en) Palliative care)
 35. en) Radiation therapy)
 36. جراحت
 37. en) Symptomatic treatment)
 38. en) Artificial organ)
 39. en) Physical examination)
 40. en) Autopsy)
 41. en) Biopsy)
 42. فشار خون
 43. اختبارِ خون
 44. en) DNA profiling)
 45. برقی قلبی تخطیط
 46. en) Endoscopy)
 47. en) Eye examination)
 48. en) Lumbar puncture)
 49. en) Magnetic resonance imaging)
 50. en) Pap test)
 51. en) Pulse)
 52. مشعیات
 53. en) Reflex)
 54. تجزیۂ بول
 55. en) Poison)
 56. سم (سمیات)
 57. en) Trauma (medicine))
 58. en) Aneurysm)
 59. en) Brain damage)
 60. خون بہنا
 61. توقفِ قلب
 62. en) Hypoxia (medical))
 63. التہاب
 64. en) Respiratory failure)
 65. en) Shock (circulatory))
 66. سکتہ
 67. en) Syndrome)

شعبہ ہائے طب، 43

ترمیم
 1. en) Alternative medicine)
 2. en) Acupuncture)
 3. معالجہ بالید
 4. en) Herbalism)
 5. معالجہ المثلیہ
 6. en) Naturopathy)
 7. en) Osteopathy)
 8. en) Holistic health)
 9. en) Angiology)
 10. قلبیات
 11. طب الاسنان
 12. en) Dental caries)
 13. en) Dental restoration)
 14. en) Root canal)
 15. en) Toothache)
 16. en) Dermatology)
 17. en) Dietitian)
 18. en) Gastroenterology)
 19. en) Geriatrics)
 20. دمیات
 21. مناعیات
 22. اعصابیات
 23. en) Obstetrics and gynaecology)
 24. علم الاورام
 25. طب العین
 26. انفاذن حنجریات
 27. en) Pediatrics)
 28. صیدلیہ
 29. دوا
 30. en) Pharmacist)
 31. en) Prescription medication)
 32. en) علم الادویہ)
 33. en) Pharmacokinetics)
 34. ضد حیوی
 35. ضد حیوی
 36. پنسلین
 37. طب نفسی
 38. طب رئوی
 39. en) جنسی صحت)
 40. en) Toxicology)
 41. en) Traditional medicine)
 42. بولیات
 43. en) Vaccination)
 44. بقریہ

بیماری، 80

ترمیم
بیماری، 13
 1. مرض
 2. en) Allergy)
 3. الزائمر
 4. دمہ
 5. قصباتس
 6. تشمع
 7. خرف
 8. ذیابیطس
 9. احتشاء عضل قلب
 10. پارکنسن کی بیماری
 11. en) Cardiovascular disease)
 12. الکحولی التہاب جگر
 13. فرط تناؤ
 14. en) Meningitis)
 15. en) Multiple sclerosis)
سرطان، 11
 1. سرطان (عارضہ)
 2. سرطان پستان
 3. قولومستقیمی سرطان
 4. ابیضاض
 5. en) Lung cancer)
 6. en) Lymphoma)
 7. en) Prostate cancer)
 8. en) Skin cancer)
 9. اسودینومہ
 10. رسولی
 11. دماغی سرطان
غذائی اجناس سے منتقل ہونے والی پیماریاں، 5
 1. en) Foodborne illness)
 2. en) کلمگی)
 3. en) Mushroom poisoning)
 4. en) Typhoid fever)
 5. en) Salmonella)
بیماری های عفونی، 40
 1. en) Infectious disease)
 2. ممراض
 3. جنسی منقولہ امراض
 4. محصولی کسرمناعی متلازمہ
 5. en) Gonorrhea)
 6. en) Herpes simplex)
 7. en) Syphilis)
 8. en) Anthrax)
 9. en) Bubonic plague)
 10. en) Chickenpox)
 11. ہیضہ
 12. زکام
 13. ڈینگی بخار
 14. en) خناق)
 15. پیچش
 16. en) Encephalitis)
 17. en) Gangrene)
 18. en) Ebola virus disease)
 19. en) Hand, foot and mouth disease)
 20. نزلہ
 21. en) Influenza A virus subtype H5N1)
 22. جذام
 23. en) Lyme disease)
 24. ملیریا
 25. en) Measles)
 26. en) Mumps)
 27. en) Pertussis)
 28. نمونیہ
 29. پولیو
 30. مرض کلب
 31. en) Severe acute respiratory syndrome)
 32. en) Scabies)
 33. سرخ بخار
 34. چیچک
 35. en) Tetanus)
 36. en) Transmissible spongiform encephalopathy)
 37. سل
 38. en) Typhus)
 39. en) West Nile virus)
 40. زرد بخار
دماغی کمزوری، 10
 1. اضطراب عقلی
 2. en) ADHD predominantly inattentive)
 3. en) Bipolar disorder)
 4. کبیر اكتِئابی اضطراب
 5. عصاب
 6. en) Posttraumatic stress disorder)
 7. ذھان
 8. en) Delusion)
 9. خطائے حس
 10. انفصام