ویکیپیڈیا:مضامین تازہ/طب و صحت

اس فہرست کی تجدید بذریعہ شعیب روبہ کی جاتی ہے۔

حیاتیات and health sciences، 1477ترميم

بنیادی، 26ترميم

تشریح الابدان and morphology، 95ترميم

بنیادی anatomy، 3ترميم

حیوانی تشریح وشکلیات، 71ترميم

نباتی شکلیات وتشریح، 18ترميم

پھپھوندی شکلیات وتشریح، 2ترميم

حیاتیاتی کیمیا، 27ترميم

حیاتیاتی طریقہ ہائے کار and physiology، 44ترميم

خلوی حیاتیات، 29ترميم

ماحولیات، 10ترميم

عضویات، 1064ترميم

بنیادی article، 1ترميم

حیوانات، 712ترميم

بنیادی animal articles، 9ترميم

Ethology، 9ترميم

عنکبیات، 9ترميم

قشری جانور، 12ترميم

حشرات الارض، 116ترميم

 1. حشرات
 2. en) Apterygota)
 3. en) Pterygota)
 4. en) Caddisfly)
 5. en) Earwig)
 6. en) Embioptera)
 7. en) Flea)
 8. en) Grylloblattidae)
 9. en) قمل)
 10. en) Body louse)
 11. en) Mantis)
 12. en) Mantophasmatidae)
 13. en) Mecoptera)
 14. en) Megaloptera)
 15. en) Neuroptera)
 16. en) Antlion)
 17. en) Phasmatodea)
 18. en) Plecoptera)
 19. en) Psocoptera)
 20. en) Snakefly)
 21. en) Strepsiptera)
 22. دیمک
 23. en) Thrips)
 24. en) Thysanura)
Beetles (Coleoptera)، 26
 1. بھونرا
 2. en) Anobiidae)
 3. en) Bark beetle)
 4. en) Buprestidae)
 5. en) Weevil)
 6. en) Attelabidae)
 7. en) Curculionidae)
 8. en) Coccinellidae)
 9. en) Dermestidae)
 10. en) Dung beetle)
 11. en) Dytiscidae)
 12. جگنو
 13. en) Ground beetle)
 14. en) Bombardier beetle)
 15. en) Tiger beetle)
 16. en) Leaf beetle)
 17. en) Colorado potato beetle)
 18. en) Longhorn beetle)
 19. en) Scarabaeidae)
 20. en) Flower chafer)
 21. en) Melolonthinae)
 22. en) Click beetle)
 23. en) Rove beetle)
 24. en) Silphidae)
 25. en) Soldier beetle)
 26. en) Stag beetle)
Cockroaches (Blattodea)، 4
 1. en) لال بیگ)
 2. en) American cockroach)
 3. en) German cockroach)
 4. en) Oriental cockroach)
مکھیاں (دوبالان)، 10
 1. en) Fly)
 2. en) Drosophila melanogaster)
 3. en) Black fly)
 4. en) Botfly)
 5. en) Crane fly)
 6. en) Calliphoridae)
 7. en) Horse-fly)
 8. en) Housefly)
 9. مچھر
 10. en) Tsetse fly)
Hemiptera (true bugs)، 12
 1. en) Hemiptera)
 2. en) Cicada)
 3. en) Heteroptera)
 4. en) Bed bug)
 5. en) Gerridae)
 6. en) Nepidae)
 7. en) Reduviidae)
 8. en) Leafhopper)
 9. en) Sternorrhyncha)
 10. en) Aphid)
 11. en) Scale insect)
 12. en) Whitefly)
Hymenoptera، 10
 1. en) غشائی پردار حشرات)
 2. چیونٹی
 3. en) Fire ant)
 4. en) Carpenter ant)
 5. مکھی
 6. en) Bumble bee)
 7. en) Africanized bee)
 8. en) Western honey bee)
 9. en) Wasp)
 10. en) Hornet)
پولکبالان، 20
 1. en) Lepidoptera)
 2. تتلی
 3. en) Arctiidae)
 4. en) Bombyx mori)
 5. en) Geometer moth)
 6. en) Lycaenidae)
 7. en) Lymantriidae)
 8. en) Gypsy moth)
 9. en) Moth)
 10. en) Noctuidae)
 11. en) Notodontidae)
 12. en) Nymphalidae)
 13. en) Pieridae)
 14. en) Pieris brassicae)
 15. en) Pyralidae)
 16. en) Skipper (butterfly))
 17. en) Sphingidae)
 18. en) Swallowtail butterfly)
 19. en) Tineidae)
 20. en) Tortricidae)
Odonata، 3
 1. en) Odonata)
 2. en) Damselfly)
 3. en) Dragonfly)
Orthoptera، 7
 1. en) سیدھے پردار حشرات)
 2. en) Cricket (insect))
 3. en) ٹڈی)
 4. en) Mole cricket)
 5. en) Locust)
 6. en) Tettigoniidae)
 7. en) Tetrigidae)

Cnidarians، 3ترميم

Molluscas، 10ترميم

Arthropoda، دیگران، 13ترميم

Crustacea، 1
 1. en) Pentastomida)
Hexapoda، 5
 1. en) Hexapoda)
 2. en) Entognatha)
 3. en) Diplura)
 4. en) Protura)
 5. en) Springtail)
Myriapoda، 3
 1. en) Myriapoda)
 2. en) Centipede)
 3. en) Millipede)
Chelicerata، 4
 1. en) Chelicerata)
 2. en) Eurypterid)
 3. en) Sea spider)
 4. en) Xiphosura)

Invertebrata، دیگران،ترميم

جل تھلیا، 10ترميم

پرندے، 158ترميم

بنیادی bird articles
 1. پرندہ
 2. طائریات
 3. en) Seabird)
 4. en) Bird flight)
 5. en) Beak)
 6. en) Evolution of birds)
 7. en) Bird anatomy)
 8. en) Bird migration)
 9. en) Bird of prey)
 10. en) Bird vocalization)
 11. en) Origin of avian flight)
 12. en) Palaeognathae)
 13. en) Archaeopteryx)
 14. en) Grebe)
 15. en) Flamingo)
 16. en) Hummingbird)
 17. en) Loon)
 18. en) Mousebird)
 19. بطريق
 20. کوکریان
 21. en) Tinamou)
 22. en) Tropicbird)
Accipitriformes and Falconiformes، 9
 1. en) Accipiter)
 2. عقاب
 3. en) Falcon)
 4. en) Harrier (bird))
 5. en) New World vulture)
 6. en) Old World vulture)
 7. en) Osprey)
 8. en) Kite (bird))
 9. en) Secretarybird)
Anseriformes، 6
 1. بطخ
 2. بطخ
 3. ہنس
 4. en) Screamer)
 5. مرغابی
 6. en) Whistling duck)
Apodiformes، 2
 1. en) Swift)
 2. en) Treeswift)
Caprimulgiformes، 2
 1. en) Caprimulgiformes)
 2. en) Nightjar)
Charadriiformes، 9
 1. en) Charadriiformes)
 2. en) Auk)
 3. en) Buttonquail)
 4. en) Gull)
 5. en) Sandpiper)
 6. en) Skimmer)
 7. en) Skua)
 8. en) Tern)
 9. en) Wader)
Ciconiiformes، 6
 1. en) Hamerkop)
 2. en) بگلا)
 3. en) Ibis)
 4. en) Shoebill)
 5. en) Spoonbill)
 6. en) Stork)
Columbiformes، 4
 1. ڈو ڈو
 2. کبوتر
 3. en) Passenger Pigeon)
 4. en) Streptopelia)
Coraciiformes، 4
 1. en) Bee-eater)
 2. en) River kingfishers)
 3. en) Hornbill)
 4. ہد ہد
Cuculiformes، 3
 1. en) Cuckoo)
 2. en) Hoatzin)
 3. en) Turaco)
Galliformes، 8
 1. en) Galliformes)
 2. مرغی
 3. en) Grouse)
 4. en) Guineafowl)
 5. en) Peafowl)
 6. en) Common Pheasant)
 7. en) Common Quail)
 8. en) Turkey (bird))
Gruiformes، 4
 1. en) Gruiformes)
 2. en) Crane (bird))
 3. تلور
 4. en) Rallidae)
Passerines، 45
 1. en) عصفوری نسل)
 2. en) Songbird)
Corvoidea، 10
 1. طیورالفردوس
 2. en) Bowerbird)
 3. en) Corvidae)
 4. en) Crow)
 5. en) European Magpie)
 6. en) Cuckooshrike)
 7. en) Honeyeater)
 8. en) Lyrebird)
 9. en) Oriole)
 10. en) Shrike)
Passerida، 26
 1. en) Bulbul)
 2. en) Cardinal (bird))
 3. en) Emberizidae)
 4. en) Estrildid finch)
 5. en) Finch)
 6. en) Icterid)
 7. en) Lark)
 8. en) Mockingbird)
 9. en) Motacillidae)
 10. en) New World warbler)
 11. بیبلرز
 12. en) Old World flycatcher)
 13. en) European Robin)
 14. en) Nightingale)
 15. en) Old World warbler)
 16. en) Ploceidae)
 17. en) Sittidae)
 18. en) Sparrow)
 19. en) Starling)
 20. en) Sunbird)
 21. ابابیل
 22. en) Tanager)
 23. en) Tit (bird))
 24. en) Thrush (bird))
 25. en) American Robin)
 26. en) Wren)
Tyranni، 7
 1. en) Tyranni)
 2. en) Antbird)
 3. en) Broadbill)
 4. en) Cotinga)
 5. en) Ovenbird (family))
 6. en) Tapaculo)
 7. en) Tyrant flycatcher)
Pelecaniformes، 5
 1. en) کارمورنٹ)
 2. en) Darter)
 3. en) Frigatebird)
 4. en) Pelican)
 5. en) Sulidae)
Piciformes، 6
 1. en) Piciformes)
 2. en) Jacamar)
 3. en) Honeyguide)
 4. en) Toucan)
 5. en) ہدہد)
 6. en) Puffbird)
Procellariiformes، 4
 1. en) البٹراس)
 2. en) Diving petrel)
 3. en) Procellariidae)
 4. en) Storm petrel)
Psittaciformes، 6
 1. en) طوطا)
 2. en) Ara (genus))
 3. بجریگر
 4. en) Cockatoo)
 5. en) New Zealand parrot)
 6. en) Lories and lorikeets)
Ratites، 6
 1. en) Cassowary)
 2. en) Emu)
 3. کیوی
 4. en) Moa)
 5. شترمرغ
 6. en) Rhea (bird))
Strigiformes، 5
 1. en) الو)
 2. en) True owl)
 3. en) Eurasian Eagle-owl)
 4. en) Little Owl)
 5. en) Tytonidae)
Trogoniformes، 2
 1. en) Trogon)
 2. en) Resplendent Quetzal)

مچھلیاں، 163ترميم

 1. مچھلی
 2. en) Chondrichthyes)
 3. en) Acanthodii)
 4. en) Osteichthyes)
 5. en) Actinopterygii)
 6. en) Sarcopterygii)
 7. en) Ostracoderm)
 8. en) Placodermi)
 9. en) Atheriniformes)
 10. en) Aulopiformes)
 11. en) Barreleye)
 12. en) Batrachoididae)
 13. en) Beardfish)
 14. en) Beloniformes)
 15. en) Beryciformes)
 16. en) Chimaera)
 17. en) Cetomimiformes)
 18. en) Gonorynchiformes)
 19. en) Milkfish)
 20. en) Gymnotiformes)
 21. en) Electric eel)
 22. en) Esociformes)
 23. en) Esox)
 24. en) Gasterosteiformes)
 25. en) Stickleback)
 26. en) Gobiesocidae)
 27. en) Jellynose fish)
 28. en) Lampriformes)
 29. en) Oarfish)
 30. en) Anglerfish)
 31. en) Mullet (fish))
 32. en) Flathead mullet)
 33. en) Ophidiiformes)
 34. en) Osmeriformes)
 35. en) Galaxiidae)
 36. en) Osteoglossiformes)
 37. en) Arapaima)
 38. en) Percopsiformes)
 39. en) Stephanoberyciformes)
 40. en) Stomiiformes)
 41. en) Gonostomatidae)
 42. en) Synbranchiformes)
 43. en) Zeiformes)
Batoidea، 9
 1. en) Batoidea)
 2. en) Myliobatiformes)
 3. en) Eagle ray)
 4. en) Stingray)
 5. en) Manta ray)
 6. en) Rajiformes)
 7. en) Skate)
 8. en) Sawfish)
 9. برق مچھلی
Characiformes، 5
 1. en) Characiformes)
 2. en) Characidae)
 3. en) Freshwater hatchetfish)
 4. en) Piranha)
 5. en) Tetra)
Chondrosteans، 3
 1. en) Chondrostei)
 2. en) Bichir)
 3. en) Sturgeon)
Clupeiformes، 7
 1. en) Clupeiformes)
 2. en) Anchovy)
 3. en) Clupeidae)
 4. en) Herring)
 5. en) Ilish)
 6. en) Sardine)
 7. en) Sprattus)
Cypriniformes، 14
 1. en) Cypriniformes)
 2. en) Cyprinidae)
 3. en) Common bream)
 4. en) Barbus)
 5. en) Carassius)
 6. en) Carp)
 7. en) Common carp)
 8. en) Goldfish)
 9. en) Grass Carp)
 10. en) Rasbora)
 11. en) Tench)
 12. en) Catostomidae)
 13. en) Cobitidae)
 14. en) Hillstream loach)
Cyprinodontiformes، 3
 1. en) Cyprinodontiformes)
 2. en) Poeciliidae)
 3. en) Guppy)
Elopomorpha، 7
 1. en) Elopomorpha)
 2. en) Bonefishes)
 3. en) Eel)
 4. en) Muraena)
 5. en) Notacanthiformes)
 6. en) Saccopharyngiformes)
 7. en) Tarpon)
Gadiformes، 6
 1. en) Gadiformes)
 2. en) Burbot)
 3. en) Cod)
 4. en) Haddock)
 5. en) Merlucciidae)
 6. en) Rattail)
Holosteans، 2
 1. en) Gar)
 2. en) Bowfin)
Perciformes، 24
 1. en) Perciformes)
 2. en) Bluefish)
 3. en) Centrarchidae)
 4. en) Cichlid)
 5. en) Tilapia)
 6. en) Climbing gourami)
 7. en) Goby)
 8. en) Gourami)
 9. en) Lutjanidae)
 10. en) Marlin)
 11. en) Mahi-mahi)
 12. en) Parrotfish)
 13. en) Pomacanthidae)
 14. en) Serranidae)
 15. en) European seabass)
 16. en) Grouper)
 17. en) Swordfish)
 18. en) Percidae)
 19. en) Remora)
 20. en) Scombridae)
 21. en) Mackerel)
 22. ٹیونا(مچھلی)
 23. en) Wahoo)
 24. en) Wrasse)
Pleuronectiformes، 5
 1. en) Flatfish)
 2. en) Flounder)
 3. en) Halibut)
 4. en) Plaice)
 5. en) Turbot)
Salmoniformes، 5
 1. en) Salmonidae)
 2. en) Oncorhynchus)
 3. en) Salmo)
 4. en) Salmon)
 5. en) Trout)
Scorpaeniformes، 3
 1. en) Scorpaeniformes)
 2. en) Scorpaenidae)
 3. en) Dactylopteridae)
شارک، 9
 1. شارک
 2. en) Lamniformes)
 3. en) عظیم سفید شارک)
 4. en) Carcharhiniformes)
 5. en) ہیمرہیڈ شارک)
 6. en) ٹائیگر شارک)
 7. en) Carpet shark)
 8. en) Nurse shark)
 9. en) Whale shark)
Siluriformes، 10
 1. en) Catfish)
 2. en) Siluridae)
 3. en) Wels catfish)
 4. en) Airbreathing catfish)
 5. en) Ariidae)
 6. en) Callichthyidae)
 7. en) Doradidae)
 8. en) Ictaluridae)
 9. en) Loricariidae)
 10. en) Shark catfish)
سنگنتھیفورمز، 3
 1. en) Syngnathiformes)
 2. en) Syngnathidae)
 3. en) سمندری گھوڑا)
Tetraodontiformes، 5
 1. en) Tetraodontiformes)
 2. en) Porcupinefish)
 3. en) Tetraodontidae)
 4. en) Fugu)
 5. en) Triggerfish)

ڈائیناسور، 12ترميم

پستانیے، 170ترميم

 1. پستانیہ
 2. en) آرڈوارک)
 3. en) Afrosoricida)
 4. en) Armadillo)
 5. en) Colugo)
 6. en) Elephant shrew)
 7. en) Hyrax)
 8. en) پینگولن)
 9. en) Sirenia)
 10. en) Treeshrew)
چمگادڑ، 5
 1. چمگاڈر
 2. en) Megabat)
 3. en) Microbat)
 4. en) Pteropus)
 5. en) Vampire bat)
Carnivora، 35
 1. en) گوشت خور جانور)
 2. ریچھ
 3. بھورا ریچھ
 4. دیوقامت پانڈا
 5. قطبی ریچھ
 6. en) Canidae)
 7. کتا
 8. لومڑ
 9. en) Coyote)
 10. بھیڑیا
 11. گیڈر
 12. en) خاندان گربہ)
 13. بلی
 14. چیتا
 15. en) Cougar)
 16. en) جیگوار)
 17. تیندوا
 18. ببر (شیر)
 19. en) Lynx)
 20. شیر
 21. لگڑبھگا
 22. نیولا
 23. en) Mustelidae)
 24. en) European badger)
 25. en) Honey badger)
 26. en) Marten)
 27. اودبلاؤ
 28. en) Sable)
 29. en) Sea otter)
 30. en) Stoat)
 31. en) Weasel)
 32. en) Wolverine)
 33. en) Procyonidae)
 34. en) Skunk)
 35. en) Viverridae)
Cetaceans، 8
 1. حوتیہ
 2. حوت
 3. نیلی حوت
 4. en) ڈولفن)
 5. en) Humpback whale)
 6. en) Killer whale)
 7. en) Porpoise)
 8. en) Sperm whale)
Erinaceids، 2
 1. en) Erinaceidae)
 2. en) Hedgehog)
Even-toed ungulates، 35
 1. en) Even-toed ungulate)
 2. en) Ruminantia)
 3. en) Bovid)
 4. en) African buffalo)
 5. en) American bison)
 6. en) Antelope)
 7. en) Capra (genus))
 8. گائے
 9. غزال
 10. en) Gaur)
 11. بکری
 12. en) Impala)
 13. en) Muskox)
 14. بھیڑ
 15. بھینس
 16. en) Wildebeest)
 17. en) Wisent)
 18. یاک
 19. اونٹ
 20. en) Bactrian camel)
 21. en) Dromedary)
 22. ہرن
 23. en) Elk)
 24. en) Moose)
 25. سرخ ہرن
 26. رینڈیر
 27. en) Llama)
 28. زرافہ
 29. en) Guanaco)
 30. دریائی گھوڑا
 31. en) Peccary)
 32. en) Pig)
 33. en) Wild boar)
 34. en) Pronghorn)
 35. en) Vicuña)
Lagomorphs، 4
 1. en) Lagomorpha)
 2. en) Hare)
 3. en) Pika)
 4. خرگوش
کیسہ دار حیوان، 8
 1. en) Marsupial)
 2. en) Diprotodontia)
 3. en) Kangaroo)
 4. کوآلا
 5. en) Dasyuromorphia)
 6. en) Tasmanian devil)
 7. en) Opossum)
 8. en) Peramelemorphia)
Monotremes، 3
 1. en) Monotreme)
 2. en) Echidna)
 3. ڈک بل
Odd-toed ungulates، 7
 1. en) Odd-toed ungulate)
 2. گدھا
 3. en) Equidae)
 4. گھوڑا
 5. گینڈا
 6. en) Tapir)
 7. en) زیبرا)
Pilosa، 2
 1. en) Anteater)
 2. en) Sloth)
Pinnipeds، 4
 1. en) Pinniped)
 2. en) Eared seal)
 3. en) Earless seal)
 4. en) Walrus)
اعلی حیوان، 25
 1. حیوانات رئیسہ
 2. en) Monkey)
 3. en) Prosimian)
 4. en) Ape)
 5. en) Chimpanzee)
 6. en) Common chimpanzee)
 7. en) Bonobo)
 8. en) Gibbon)
 9. en) Gorilla)
 10. en) Orangutan)
 11. انسان
 12. en) New World monkey)
 13. en) Atelidae)
 14. en) Callitrichidae)
 15. en) Cebidae)
 16. en) Night monkey)
 17. en) Old World monkey)
 18. en) Baboon)
 19. en) Macaque)
 20. en) Rhesus macaque)
 21. en) Strepsirrhini)
 22. en) Slow loris)
 23. en) Galago)
 24. en) Lemur)
 25. en) Tarsier)
Proboscidea، 4
 1. خرطوم دار
 2. ہاتھی
 3. جسام
 4. en) Mastodon)
کترنے والے جانور، 16
 1. کترنے والا
 2. en) Capybara)
 3. en) Coypu)
 4. en) Beaver)
 5. en) Dipodidae)
 6. en) Dormouse)
 7. en) Guinea pig)
 8. en) ہیمسٹر)
 9. en) Marmot)
 10. چوہا
 11. en) Muridae)
 12. en) Muskrat)
 13. سیہہ
 14. en) Rat)
 15. en) Squirrel)
 16. en) Spermophilus)
Soricomorpha، 2
 1. en) Shrew)
 2. en) Talpidae)

رینگنے والے جانور، 36ترميم

ذوالفقرات، دیگران، 4ترميم

درخت، 289ترميم

بنیادی plant articles، 2ترميم

 1. نباتات
 2. پھولدار پودے

Non-flowering plants، 26ترميم

Monocots، 50ترميم

Dicots، 92ترميم

 1. en) Eudicots)
 2. en) Magnoliids)
 3. en) Bluebonnet (plant))
 4. en) Geranium)
 5. en) Mahogany)
 6. en) Convolvulaceae)
Ericales، 11
 1. en) Ericales)
 2. en) Actinidia)
 3. en) Brazil nut)
 4. en) Diospyros)
 5. en) Ericaceae)
 6. en) Rhododendron)
 7. en) ازالیہ)
 8. en) Theaceae)
 9. en) Camellia)
 10. en) Impatiens)
 11. en) Primulaceae)
Asterales، 12
 1. نجمیطب
 2. نجمان
 3. گل داؤدی
 4. en) Cirsium)
 5. ڈہلیا
 6. en) Bellis perennis)
 7. ککروندا
 8. en) Goldenrod)
 9. en) Sonchus)
 10. سورج مکھی
 11. en) Tagetes)
 12. en) Campanulaceae)
Gentianales، 3
 1. en) Gentianales)
 2. en) Apocynaceae)
 3. en) Gardenia)
Brassicales، 2
 1. en) Brassicales)
 2. en) Tropaeolum)
Cucurbitales، 6
 1. en) Cucurbitales)
 2. en) Cucurbitaceae)
 3. کھیرا
 4. خربوزہ
 5. en) کدو)
 6. تربوز
روزالس، 6
 1. en) Rosales)
 2. en) Rosaceae)
 3. en) Almond)
 4. گلاب
 5. en) Ulmaceae)
 6. en) Elm)
Lamiales، 7
 1. en) Lamiales)
 2. en) Castilleja)
 3. en) Lamiaceae)
 4. en) Oleaceae)
 5. en) Fraxinus)
 6. en) Salvia)
 7. en) Verbena)
Malpighiales، 4
 1. en) Malpighiales)
 2. en) Euphorbiaceae)
 3. en) Euphorbia pulcherrima)
 4. en) Viola (plant))
Malvales، 2
 1. en) Malvaceae)
 2. en) Adansonia)
Myrtales، 4
 1. en) Myrtales)
 2. en) Melastomataceae)
 3. en) Myrtaceae)
 4. en) یوکلپٹس)
Fagales، 15
 1. en) Fagales)
 2. en) Betulaceae)
 3. en) Alder)
 4. en) Birch)
 5. en) Hazel)
 6. en) Hornbeam)
 7. en) Fagaceae)
 8. شاہ بلوط
 9. en) Beech)
 10. en) Oak)
 11. en) Live oak)
 12. en) Nothofagus)
 13. en) Juglandaceae)
 14. en) Hickory)
 15. en) Pecan)
Sapindales، 2
 1. en) Sapindales)
 2. en) کاجو)
Proteales، 5
 1. en) Proteales)
 2. en) Proteaceae)
 3. en) Macadamia)
 4. en) Nelumbo)
 5. en) Platanus)
Cornales، 2
 1. en) Cornales)
 2. en) Cornus (genus))
Fabales، 3
 1. en) Fabales)
 2. en) Fabaceae)
 3. en) Mimosa)
Urticales، 2
 1. en) Moraceae)
 2. en) Ficus sycomorus)

پھل، 46ترميم

Vegetables and grain، 73ترميم

پھپھوندی، 14ترميم

دیگر organisms، 28ترميم

پرورش حیوانات، 29ترميم

صحت وموزونیت بدن، 24ترميم

طب، 110ترميم

See also "حیاتیات " for e.g. anatomy

عمومی تصورات، 67ترميم

 1. طب
 2. en) Health care)
 3. en) Veterinary medicine)
 4. شفاخانہ
 5. مطوف
 6. طبیب
 7. en) General practitioner)
 8. تمریض
 9. en) Surgeon)
 10. en) Coma)
 11. en) Persistent vegetative state)
 12. معذور
 13. en) Autism)
 14. اندھا پن
 15. en) Cerebral palsy)
 16. رنگ اندھا پن
 17. en) Dyslexia)
 18. en) Down syndrome)
 19. بہرا پن
 20. en) Mental retardation)
 21. زخم
 22. en) Blunt trauma)
 23. en) Bone fracture)
 24. en) Bruise)
 25. en) Burn)
 26. en) Frostbite)
 27. en) Wound)
 28. en) Medical procedure)
 29. تخدیر
 30. معالجۂ کیمیائیہ
 31. en) Diagnosis)
 32. en) Medical test)
 33. en) Organ transplantation)
 34. en) Palliative care)
 35. en) Radiation therapy)
 36. جراحت
 37. en) Symptomatic treatment)
 38. en) Artificial organ)
 39. en) Physical examination)
 40. en) Autopsy)
 41. en) Biopsy)
 42. فشار خون
 43. اختبارِ خون
 44. en) DNA profiling)
 45. برقی قلبی تخطیط
 46. en) Endoscopy)
 47. en) Eye examination)
 48. en) Lumbar puncture)
 49. en) Magnetic resonance imaging)
 50. en) Pap test)
 51. en) Pulse)
 52. مشعیات
 53. en) Reflex)
 54. تجزیۂ بول
 55. en) Poison)
 56. سم (سمیات)
 57. en) Trauma (medicine))
 58. en) Aneurysm)
 59. en) Brain damage)
 60. خون بہنا
 61. توقفِ قلب
 62. en) Hypoxia (medical))
 63. التہاب
 64. en) Respiratory failure)
 65. en) Shock (circulatory))
 66. سکتہ
 67. en) Syndrome)

شعبہ ہائے طب، 43ترميم

 1. en) Alternative medicine)
 2. en) Acupuncture)
 3. معالجہ بالید
 4. en) Herbalism)
 5. معالجہ المثلیہ
 6. en) Naturopathy)
 7. en) Osteopathy)
 8. en) Holistic health)
 9. en) Angiology)
 10. قلبیات
 11. طب الاسنان
 12. en) Dental caries)
 13. en) Dental restoration)
 14. en) Root canal)
 15. en) Toothache)
 16. en) Dermatology)
 17. en) Dietitian)
 18. en) Gastroenterology)
 19. en) Geriatrics)
 20. دمیات
 21. مناعیات
 22. اعصابیات
 23. en) Obstetrics and gynaecology)
 24. علم الاورام
 25. طب العین
 26. انفاذن حنجریات
 27. en) Pediatrics)
 28. صیدلیہ
 29. دوا
 30. en) Pharmacist)
 31. en) Prescription medication)
 32. en) علم الادویہ)
 33. en) Pharmacokinetics)
 34. ضد حیوی
 35. ضد حیوی
 36. پنسلین
 37. طب نفسی
 38. طب رئوی
 39. en) جنسی صحت)
 40. en) Toxicology)
 41. en) Traditional medicine)
 42. بولیات
 43. en) Vaccination)
 44. بقریہ

بیماری، 80ترميم

بیماری، 13
 1. مرض
 2. en) Allergy)
 3. الزائمر
 4. دمہ
 5. قصباتس
 6. تشمع
 7. خرف
 8. ذیابیطس
 9. احتشاء عضل قلب
 10. پارکنسن کی بیماری
 11. en) Cardiovascular disease)
 12. الکحولی التہاب جگر
 13. فرط تناؤ
 14. en) Meningitis)
 15. en) Multiple sclerosis)
سرطان، 11
 1. سرطان (عارضہ)
 2. سرطان پستان
 3. قولومستقیمی سرطان
 4. ابیضاض
 5. en) Lung cancer)
 6. en) Lymphoma)
 7. en) Prostate cancer)
 8. en) Skin cancer)
 9. اسودینومہ
 10. رسولی
 11. دماغی سرطان
غذائی اجناس سے منتقل ہونے والی پیماریاں، 5
 1. en) Foodborne illness)
 2. en) کلمگی)
 3. en) Mushroom poisoning)
 4. en) Typhoid fever)
 5. en) Salmonella)
بیماری های عفونی، 40
 1. en) Infectious disease)
 2. ممراض
 3. جنسی منقولہ امراض
 4. محصولی کسرمناعی متلازمہ
 5. en) Gonorrhea)
 6. en) Herpes simplex)
 7. en) Syphilis)
 8. en) Anthrax)
 9. en) Bubonic plague)
 10. en) Chickenpox)
 11. ہیضہ
 12. زکام
 13. ڈینگی بخار
 14. en) خناق)
 15. پیچش
 16. en) Encephalitis)
 17. en) Gangrene)
 18. en) Ebola virus disease)
 19. en) Hand, foot and mouth disease)
 20. نزلہ
 21. en) Influenza A virus subtype H5N1)
 22. جذام
 23. en) Lyme disease)
 24. ملیریا
 25. en) Measles)
 26. en) Mumps)
 27. en) Pertussis)
 28. نمونیہ
 29. پولیو
 30. مرض کلب
 31. en) Severe acute respiratory syndrome)
 32. en) Scabies)
 33. سرخ بخار
 34. چیچک
 35. en) Tetanus)
 36. en) Transmissible spongiform encephalopathy)
 37. سل
 38. en) Typhus)
 39. en) West Nile virus)
 40. زرد بخار
دماغی کمزوری، 10
 1. اضطراب عقلی
 2. en) ADHD predominantly inattentive)
 3. en) Bipolar disorder)
 4. کبیر اكتِئابی اضطراب
 5. عصاب
 6. en) Posttraumatic stress disorder)
 7. ذھان
 8. en) Delusion)
 9. خطائے حس
 10. انفصام