اس فہرست کی تجدید بذریعہ شعیب روبہ کی جاتی ہے۔

جغرافیہ، 1359

ترمیم

بنیادی s، 54

ترمیم

طبیعی جغرافیہ، 407

ترمیم

آبی اجسام، 214

ترمیم

بحار ودریا، 70

ترمیم
 1. بحر منجمد شمالی
 2. en) خلیج بافین)
 3. بحیرۂ بیرنٹس
 4. en) بحیرہ بیوفورت)
 5. en) بحیرہ چکچی)
 6. en) بحیرہ شرقی سائبیریا)
 7. en) بحیرہ گرین لینڈ)
 8. خلیج ہڈسن
 9. en) بحیرہ کارا)
 10. en) بحیرہ لیپٹف)
 11. بحیرہ ابیض
 12. بحر اوقیانوس
 13. بحیرہ ایڈریاٹک
 14. بحیرہ ایجیئن
 15. بحیرہ بالٹک
 16. خلیج بسکے
 17. بحیرہ اسود
 18. بحیرہ کیریبین
 19. en) خلیج بوثنیہ)
 20. en) خلیج گنی)
 21. خلیج میکسیکو
 22. خلیج سینٹ لارنس
 23. بحیرہ ایونی
 24. بحیرہ آئرش
 25. en) بحیرہ لیبراڈار)
 26. بحیرہ لیگوریئن
 27. بحیرہ مرمرہ
 28. بحیرہ روم
 29. بحیرہ شمال
 30. en) بحیرہ ناروے)
 31. en) بحیرہ سارگاسو)
 32. en) بحیرہ ازوف)
 33. بحیرہ تیرانی
 34. بحر ہند
 35. بحیرہ انڈمان
 36. بحیرہ عرب
 37. خلیج بنگال
 38. خلیج فارس
 39. بحیرہ احمر
 40. بحیرہ تیمور
 41. بحر الکاہل
 42. en) بحیرہ آرافرا)
 43. en) بحیرہ بیرنگ)
 44. بحیرہ سلیبس
 45. en) بحیرہ کورل)
 46. en) بحیرہ شرقی چین)
 47. بحیرہ فلورس
 48. en) خلیج الاسکا)
 49. en) خلیج کیلی فورنیا)
 50. en) خلیج کارپنتاریا)
 51. خلیج تھائی لینڈ
 52. بحیرہ جاوا
 53. en) بحیرہ کورو)
 54. en) بحیرہ ملوک)
 55. en) بحیرہ فلپائن)
 56. بحیرہ جاپان
 57. en) بحیرہ اخوتسک)
 58. en) بحیرہ سلیمان)
 59. بحیرۂ جنوبی چین
 60. بحیرہ سولو
 61. en) بحیرہ تسمان)
 62. بحیرہ اصفر
 63. بحر منجمد جنوبی
 64. en) Subantarctic)
 65. en) بحیرہ اموندسن)
 66. en) بحیرہ بلینگشهاوزن)
 67. en) عظیم آسٹریلوی خلیج)
 68. en) بحیرہ راس)
 69. en) بحیرہ سکوٹیا)
 70. en) بحیرہ ودل)

آبنائے، 31

ترمیم

ندیاں، 71

ترمیم

افریقہ، 12

ترمیم
 1. دریائے کانگو
 2. en) Kasai River)
 3. en) Ubangi River)
 4. en) دریائے لیمپوپو)
 5. دریائے نائجر
 6. en) Benue)
 7. دریائے نیل
 8. نیل ازرق
 9. نیل ابیض
 10. en) Orange River)
 11. en) Senegal River)
 12. en) Zambezi)

شمالی امریکا، 9

ترمیم
 1. دریائے کولوراڈو
 2. کولمبیا دریا
 3. en) Mackenzie River)
 4. دریائے مسیسپی
 5. en) دریائے مسوری)
 6. دریائے اوہائیو
 7. en) Rio Grande)
 8. دریائے سینٹ لارنس
 9. en) Yukon River)

جنوبی امریکا، 9

ترمیم
 1. دریائے ایمیزون
 2. en) Madeira river)
 3. en) Rio Negro (Amazon))
 4. en) Tocantins River)
 5. en) دریائے مگدالینا)
 6. en) Orinoco River)
 7. دریائے پارانا
 8. en) دریائے یوراگوئے)
 9. en) São Francisco River)

ایشیا، 27

ترمیم
 1. دریائے یانگزے
 2. دریائے زرد
 3. دریائے میکانگ
 4. en) Lena River)
 5. en) Yenisei River)
 6. en) Angara River)
 7. en) Ob River)
 8. en) دریائے ارتش)
 9. دریائے سندھ
 10. دریائے برہم پتر
 11. en) دریائے آمور)
 12. en) Sungari River)
 13. دریائے فرات
 14. دریائے جیحوں
 15. دریائے گنگا
 16. دریائے جمنا
 17. en) Salween River)
 18. en) Ural River)
 19. دریائے سیحوں
 20. en) Irrawaddy River)
 21. en) Kolyma River)
 22. en) Pearl River (China))
 23. دریائے دجلہ
 24. en) Indigirka River)
 25. دریائے گوداوری
 26. دریائے کرشنا
 27. en) Liao River)

یورپ، 13

ترمیم
 1. دریائے وولگا
 2. دریائے ڈینیوب
 3. en) Dnieper River)
 4. en) Don River (Russia))
 5. en) Pechora River)
 6. en) Neva River)
 7. en) Northern Dvina River)
 8. دریائے رائن
 9. ایلب
 10. en) Vistula River)
 11. en) Tagus)
 12. en) Daugava River)
 13. en) Loire (river))

اوقیانوسیہ، 1

ترمیم
 1. دریائے مرے

جھیل، 38

ترمیم

نہریں، 4

ترمیم

جزائر، 64

ترمیم

افریقہ، 2

ترمیم
 1. en) Mascarene Islands)
 2. زنجبار

براعظم امریکا، 23

ترمیم
وسطی امریکا اور کیریبین، 4
 1. en) Antilles)
 2. en) Greater Antilles)
 3. ہسپانیولا
 4. en) Lesser Antilles)
شمالی امریکا، 14
 1. en) گرین لینڈ)
 2. en) کینیڈین قطب شمالی مجموعہ الجزائر)
 3. en) Queen Elizabeth Islands)
 4. en) جزیرہ ایلیسمیرے)
 5. en) جزریہ ڈیون)
 6. en) جزیرہ بینکس)
 7. en) جزیرہ بفین)
 8. en) جزیرہ وکٹوریا (کینیڈا))
 9. en) جزیرہ ایکیل ہیئبرگ)
 10. en) جزیرہ میلویل (شمالی علاقہ جات اور نناوت))
 11. en) جزیرہ ساؤتھمپٹن)
 12. en) جزیرہ پرنس آف ویلز (نناوت))
 13. en) Newfoundland (island))
 14. en) Vancouver Island)
جنوبی امریکا، 5
 1. جزیرہ ایسٹر
 2. جزائر گالاپاگوز
 3. en) Tierra del Fuego)
 4. en) Marajó)
 5. جزائر فاکلینڈ

ایشیا، 22

ترمیم
 1. en) Malay Archipelago)
 2. جزائر ملوک
 3. فلپائن
 4. en) لوزون)
 5. en) مینداناو)
 6. en) Sunda Islands)
 7. en) Greater Sunda Islands)
 8. بورنیو
 9. سماٹرا
 10. en) سولاویسی)
 11. جاوا
 12. سونڈای جزائر کوچک
 13. en) جزیرہ تیمور)
 14. en) ہونشو)
 15. en) ہوکائیدو)
 16. en) Sakhalin)
 17. en) Kyūshū)
 18. en) Severnaya Zemlya)
 19. en) New Siberian Islands)
 20. en) Shikoku)
 21. جمہوریۂ چین
 22. en) Hainan Island)

یورپ، 11

ترمیم
 1. جزائر برطانیہ
 2. en) جزیرہ برطانیہ عظمی)
 3. en) جزیرہ آئرلینڈ)
 4. کریٹ
 5. نووایا زیملیا
 6. en) اسپیتس‌برگن)
 7. صقلیہ
 8. ساردینیا
 9. en) Franz Josef Land)
 10. کورسیکا
 11. en) زیلینڈ)

اوقیانوسیہ، 5

ترمیم
 1. en) New Britain)
 2. نیو گنی
 3. en) شمالی جزیرہ)
 4. en) جنوبی جزیرہ)
 5. en) تسمانیا)

قطب جنوبیa، 1

ترمیم
 1. en) Alexander Island)

نما، 24

ترمیم

امدادی زمین، 79

ترمیم

افریقہ، 4

ترمیم
 1. کوہ اطلس
 2. en) Drakensberg)
 3. en) Ethiopian Highlands)
 4. عظیم وادئ شق

براعظم امریکا، 19

ترمیم
 1. en) American Cordillera)
شمالی امریکا، 14
 1. en) Adirondack Mountains)
 2. en) Appalachian Mountains)
 3. en) Black Hills)
 4. en) Bryce Canyon)
 5. en) Canadian Shield)
 6. en) Grand Canyon)
 7. en) Interior Plains)
 8. عظیم میدان
 9. en) Western Cordillera (North America))
 10. en) Basin and Range Province)
 11. en) Columbia Plateau)
 12. en) Pacific Coast Ranges)
 13. en) Sierra Nevada (US))
 14. سلسلہ کوہ راکی
جنوبی امریکا، 4
 1. سلسلہ کوہ انڈیز
 2. en) Altiplano)
 3. en) Brazilian Highlands)
 4. en) Guiana Highlands)

ایشیا، 26

ترمیم
وسطی ایشیا، قفقاز، ایران، افغانستان، 7
 1. سطح مرتفع ایران
 2. en) سلسلہ کوہ زاگرس)
 3. سلسلہ کوہ ہندوکش
 4. کوہ قاف
 5. تیان شان
 6. en) Alborz Mountains)
 7. en) Turan Depression)
مشرقی ایشیا، 5
 1. en) North China Plain)
 2. سطح مرتفع تبت
 3. en) Kunlun Mountains)
 4. en) Yunnan-Guizhou Plateau)
 5. en) Mongolian Plateau)
شمالی ایشیا، 6
 1. en) West Siberian Plain)
 2. en) Central Siberian Plateau)
 3. en) Altai Mountains)
 4. en) Sayan Mountains)
 5. en) Verkhoyansk Range)
 6. en) Sikhote-Alin)
جنوبی ایشیا، 5
 1. سطح مرتفع دکن
 2. سلسلہ کوہ ہمالیہ
 3. سلسلہ کوہ قراقرم
 4. سندھ و گنگ کا میدان
 5. مغربی گھاٹ
جنوب مشرقی ایشیا، 0
مغربی ایشیا، 3
 1. en) Pontic Mountains)
 2. کوہ طوروس
 3. en) نجد)

یورپ، 9

ترمیم
 1. الپس
 2. en) Apennine Mountains)
 3. en) سلسلہ کوہ بلقان)
 4. en) Carpathian Mountains)
 5. en) East European Plain)
 6. en) North European Plain)
 7. کوہ پائرینیس
 8. en) Scandinavian Mountains)
 9. کوہ اورال

اوقیانوسیہ، 3

ترمیم
 1. en) Great Dividing Range)
 2. en) Southern Alps)
 3. en) Western Plateau)

قطب جنوبی، 1

ترمیم
 1. en) Transantarctic Mountains)

پہاڑی چوٹیاں، 17

ترمیم

اوقیانوسی فرش، 11

ترمیم

صحرا، 10

ترمیم

دیگر، 4

ترمیم

شہر، 422

ترمیم

افریقہ، 68

ترمیم

براعظم امریکا، 91

ترمیم
شمالی امریکا، 42
کیناڈا، 4
 1. ٹورانٹو
 2. مانٹریال
 3. en) وینکوور)
 4. اوٹاوا
میکسیکو، 11
 1. میکسیکو شہر
 2. en) تیجوانا)
 3. en) پوئبلا، پوئبلا)
 4. en) گواڈلہارا)
 5. en) سیوداد خواریز)
 6. en) لیون، گواناجوتا)
 7. en) مونترئی)
 8. en) میکسیکالی)
 9. en) میریڈا, یوکاتان)
 10. en) اکاپولکو)
 11. en) ویراکروز (سٹی))
ریاستہائے متحدہ، 27
 1. اٹلانٹا، جارجیا
 2. بوسٹن
 3. en) شارلوٹ، شمالی کیرولینا)
 4. شکاگو
 5. en) سنسیناٹی)
 6. en) کلیولینڈ، اوہائیو)
 7. en) ڈیلاس)
 8. en) ڈینور)
 9. en) ڈیٹرائٹ)
 10. ہیوسٹن
 11. لاس ویگاس
 12. لاس اینجلس
 13. میامی
 14. en) منیاپولس)
 15. en) نیو اورلینز)
 16. نیویارک شہر
 17. en) فلاڈلفیا)
 18. فونیکس، ایریزونا
 19. en) پٹسبرگ)
 20. en) پورٹلینڈ، اوریگون)
 21. en) سان انٹونیو)
 22. en) سان ڈیگو)
 23. سان فرانسسکو
 24. en) سان ہوزے، کیلیفورنیا)
 25. en) سیئٹل)
 26. en) سینٹ لوئس)
 27. واشنگٹن ڈی سی
وسطی امریکا اور کیریبین، 10
 1. سانتو دومنگو
 2. ہوانا
 3. گوئٹے مالا شہر
 4. سان جوآن
 5. سان سلواڈور
 6. ماناگوا
 7. پورٹ او پرنس
 8. سان ہوزے
 9. پاناما شہر
 10. ٹیگوسیگلپا
جنوبی امریکا، 39
 1. اسونسیون
 2. مونٹیویڈیو
ارجنٹائن، 3
 1. بیونس آئرس
 2. en) Córdoba, Córdoba Province)
 3. en) روساریو، سانتا فے)
بولیویا، 2
 1. لا پاز
 2. en) سانتا کروز دے لا سیئرا)
برازیل، 17
 1. en) بیلیم)
 2. en) بیلو ہوریزونٹے)
 3. براسیلیا
 4. en) کامپیناس)
 5. كوريتيبا
 6. en) فورٹالیزا)
 7. en) گویانیا)
 8. en) میناس)
 9. en) ناتال، شمالی ریو گرانڈی)
 10. پورتو الیگرے
 11. en) ریسیف)
 12. ریو دے جینیرو
 13. en) سلواڈور، باحیہ)
 14. en) سانتوس، ساؤ پاؤلو)
 15. en) ساؤ لوئیس، مارانہاو)
 16. ساؤ پالو
 17. en) ویتوریا، اسپیریتو سانتو)
چلی، 2
 1. سینٹیاگو
 2. en) بآلپارایسو)
کولمبیا، 5
 1. بوگوتا
 2. en) میڈیلن)
 3. en) کالی (کولمبیا))
 4. en) بارنکیا)
 5. en) کارٹاجینا، کولمبیا)
ایکواڈور، 2
 1. en) گویاکیل)
 2. کیٹو
پیرو، 3
 1. لیما
 2. en) اریکیپا)
 3. en) کوزکو)
وینزویلا، 3
 1. کراکس
 2. en) ماراکایبو)
 3. en) والیںسیا، کارابوبو)

ایشیا، 173

ترمیم
وسطی Asia، 5
 1. دوشنبہ
قزاقستان، 2
 1. الماتی
 2. آستانہ
ازبکستان، 2
 1. تاشقند
 2. سمرقند
مشرقی ایشیا، 53
چین، 35
 1. بیجنگ
 2. en) چانگچون)
 3. en) چانگشا)
 4. چینگدو
 5. چونگکینگ
 6. en) ڈالیان)
 7. ڈونگ گوان
 8. en) فوژو)
 9. گوانگژو
 10. en) گوئیانگ)
 11. en) ہانگژو)
 12. ہاربن
 13. en) ہیفئی)
 14. en) Hohhot)
 15. ہانگ کانگ
 16. en) جینان)
 17. en) کونمینگ)
 18. en) لانژو)
 19. en) لہاسا)
 20. en) نانچانگ)
 21. نانجنگ
 22. en) ناننینگ)
 23. کنگداؤ
 24. شنگھائی
 25. شانتاؤ
 26. شینیانگ
 27. شینژین
 28. en) شیجیاژوانگ)
 29. en) تاییوان)
 30. تیانجین
 31. ارومچی
 32. ووہان
 33. سیان
 34. en) ینچوان)
 35. ژینگ ژو
جاپان، 10
 1. توکیو
 2. اوساکا
 3. en) ناگویا)
 4. یوکوہاما
 5. en) ساپورو)
 6. en) کوبے)
 7. کیوٹو
 8. en) فوکوکا)
 9. en) Hiroshima)
 10. en) کیتاکیوشو)
شمالی کوریا، 1
 1. پیانگ یانگ
جنوبی کوریا، 6
 1. سیول
 2. en) بوسان)
 3. en) ان چیون)
 4. en) ڈائے گو)
 5. en) ڈائے جیون)
 6. en) گوانگ جو)
تائیوان، 1
 1. تائی پے
جنوبی ایشیا، 53
 1. کولمبو
 2. کھٹمنڈو
بنگلہ دیش، 4
 1. ڈھاکہ
 2. en) چٹاگانگ)
 3. en) کھلنا)
 4. en) سلہٹ)
بھارت، 38
 1. آگرہ
 2. احمد آباد
 3. الہ آباد
 4. امرتسر
 5. اورنگ آباد (مہاراشٹر)
 6. بنگلور
 7. بھوپال
 8. en) بھونیشور)
 9. چندی گڑھ
 10. چنائے
 11. en) کویمبٹور)
 12. دلی
 13. en) گوہاٹی)
 14. en) گوالیار)
 15. حیدرآباد، دکن
 16. en) اندور)
 17. en) جبل پور)
 18. جے پور
 19. en) جودھ پور)
 20. کانپور
 21. کولکاتہ
 22. لکھنؤ
 23. en) لدھیانہ)
 24. en) مدورائے)
 25. ممبئی
 26. میسور
 27. ناگپور
 28. نئی دہلی
 29. پٹنہ
 30. پونے
 31. en) رائے پور)
 32. رانچی
 33. سری نگر
 34. en) سورت (شہر))
 35. تریوینڈرم
 36. en) وادودارا)
 37. بنارس
 38. وشاکھ پٹنم
پاکستان، 9
 1. کراچی
 2. لاہور
 3. فیصل آباد
 4. راولپنڈی
 5. ملتان
 6. حیدرآباد، سندھ
 7. گوجرانوالہ
 8. پشاور
 9. اسلام آباد
جنوب مشرقی ایشیا، 24
 1. پنوم پن
 2. وینتیان
برما، 2
 1. رنگون
 2. en) ماندالے)
انڈونیشیا، 10
 1. جکارتہ
 2. بندونگ
 3. en) سورابایا)
 4. en) مدان)
 5. پالمبانگ
 6. en) مکاسر)
 7. en) سیمارانگ)
 8. en) مالانگ)
 9. en) پادانگ)
 10. en) ساماریندا)
ملائیشیا، 2
 1. کوالالمپور
 2. جوھر بھرو
فلپائن، 4
 1. منیلا
 2. en) کویزون سٹی)
 3. en) سیبو شہر)
 4. en) داوائو شہر)
تھائی لینڈ، 2
 1. بینکاک
 2. en) Chiang Mai)
ویتنام، 2
 1. ہو چی من
 2. ہنوئی
مغربی ایشیا، 38
 1. عمان (شہر)
 2. باکو
 3. بیروت
 4. دبئی
 5. مسقط
 6. تبلیسی
 7. یریوان
افغانستان، 3
 1. کابل
 2. قندھار
 3. ہرات
عراق، 3
 1. بغداد
 2. بصرہ
 3. موصل(شہر)
ایران، 8
 1. تہران
 2. مشہد
 3. اصفہان
 4. تبریز
 5. شیراز
 6. en) Ahvaz)
 7. قم
 8. کرمانشاہ
اسرائیل، 2
 1. بیت المقدس
 2. تل ابیب
سعودی عرب، 3
 1. مکہ
 2. ریاض
 3. جدہ
شام، 2
 1. دمشق
 2. حلب
ترکی، 8
 1. استنبول
 2. انقرہ
 3. ازمیر
 4. بورصہ
 5. آدانا
 6. غازی عینتاب
 7. قونیہ
 8. en) انطالیہ)
 9. اسکی شہر
یمن، 2
 1. صنعاء
 2. عدن

یورپ، 87

ترمیم
مشرقی یورپ، 37
 1. ایتھنز
 2. بلغراد
 3. براٹیسلاوا
 4. بخارسٹ
 5. بوداپست
 6. منسک
 7. پراگ
 8. سرائیوو
 9. صوفیہ
 10. ولنیس
 11. زغرب
پولینڈ، 5
 1. وارسا
 2. en) کراکوف)
 3. en) وراتسواف)
 4. en) پوزنان)
 5. en) گدانسک)
یوکرائن، 6
 1. کیف
 2. en) Kharkov)
 3. en) دونیتسک)
 4. en) Dnepropetrovsk)
 5. اودیسا
 6. en) لیویو)
روس، 15
 1. ماسکو
 2. سینٹ پیٹرز برگ
 3. en) نووسیبیرسک)
 4. en) نزنی نوگوروڈ)
 5. en) یاکاٹرنبرگ)
 6. en) سمارا، روس)
 7. en) Omsk)
 8. en) قازان)
 9. en) چیلیابنسک)
 10. en) روستوو نا دانو)
 11. en) اوفا)
 12. وولگو گراد
 13. en) پیرم)
 14. ولادی وستوک
 15. en) سوچی)
مغرب یورپ، 48
 1. برسلز
 2. کوپن ہیگن
 3. ڈبلن
 4. جنیوا
 5. ہلسنکی
 6. لزبن
 7. en) مونٹی کارلو)
 8. اوسلو
 9. سٹاکہوم
 10. ویانا
فرانس، 7
 1. پیرس
 2. مارسیلز
 3. لیون
 4. en) تولوز)
 5. en) نیس)
 6. بورڈو
 7. en) ستراسبورگ)
جرمنی، 10
 1. برلن
 2. ہیمبرگ
 3. میونخ
 4. کولون
 5. فرینکفرٹ
 6. شٹوٹگارٹ
 7. ڈسلڈورف
 8. en) ہینور)
 9. en) نورنبرگ)
 10. en) ڈریسڈن)
برطانیہ، 8
 1. لندن
 2. برمنگھم
 3. گلاسگو
 4. ایڈنبرا
 5. en) لیورپول)
 6. مانچسٹر
 7. en) لیڈز)
 8. en) کارڈف)
اٹلی، 8
 1. روم
 2. میلان
 3. ناپولی
 4. ٹیورن
 5. پالیرمو
 6. جینوا (اٹلی)
 7. فلورنس
 8. وینس
نیدرلینڈز، 2
 1. ایمسٹرڈیم
 2. en) ہیگ)
ہسپانیہ، 5
 1. میدرد
 2. برشلونہ
 3. en) ویلنسیا)
 4. اشبیلیہ
 5. en) سرقسطہ)

اوقیانوسیہ، 3

ترمیم

پارک‌ها و ورزشگاه‌ها، 43

ترمیم
 1. یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ
 2. ییلوسٹون نیشنل پارک
 3. en) Redwood National and State Parks)
 4. en) Chaco Culture National Historical Park)
 5. en) Mesa Verde National Park)
 6. en) Yosemite National Park)
 7. en) Olympic National Park)
 8. en) Everglades National Park)
 9. en) Kluane / Wrangell – St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini–Alsek)
 10. en) Serra do Mar)
 11. en) Jaú National Park)
 12. en) La Amistad International Park)
 13. en) Sian Ka'an)
 14. en) Great Smoky Mountains National Park)
 15. en) Papahānaumokuākea Marine National Monument)
 16. en) Aïr Mountains)
 17. en) Tassili n'Ajjer)
 18. en) Selous Game Reserve)
 19. en) Salonga National Park)
 20. en) Manovo-Gounda St. Floris National Park)
 21. en) سرنگیٹی نیشنل پارک)
 22. en) Okapi Wildlife Reserve)
 23. en) Banc d'Arguin National Park)
 24. en) Comoé National Park)
 25. en) Ngorongoro Conservation Area)
 26. en) Sundarbans National Park)
 27. en) کازیرانگا نیشنل پارک)
 28. en) Lorentz National Park)
 29. en) Tropical Rainforest Heritage of Sumatra)
 30. en) Te Wahipounamu)
 31. en) Białowieża Forest)
 32. en) Virgin Komi Forests)
 33. en) Giant's Causeway)
محفوظ علاقے، 10
 1. en) Northeast Greenland National Park)
 2. en) Phoenix Islands Protected Area)
 3. en) Kavango–Zambezi Transfrontier Conservation Area)
 4. en) Galápagos Marine Reserve)
 5. en) Great Limpopo Transfrontier Park)
 6. en) Wrangell – St. Elias National Park and Preserve)
 7. en) Central Kalahari Game Reserve)
 8. en) Wood Buffalo National Park)
 9. en) Gates of the Arctic National Park and Preserve)
 10. en) Tumucumaque National Park)

ممالک، 208

ترمیم

شمالی امریکا، 23

ترمیم

جنوبی امریکا، 12

ترمیم

افریقہ، 54

ترمیم

ایشیا، 47

ترمیم

یورپ، 44

ترمیم

اوقیانوسیہ، 14

ترمیم

غیر تسلیم شدہ یا بڑے پیمانے پر غیر تسلیم شدہ ریاستیں، 10

ترمیم

State-like entities، 2

ترمیم
 1. en) Sovereign Military Order of Malta)
 2. en) The Holy See)

Politically independent associated states، 2

ترمیم
 1. جزائر کک
 2. نیووے

خطے اور ملکی تقسیمات، 222

ترمیم

افریقہ، 23

ترمیم

شمالی امریکا، 47

ترمیم

جنوبی امریکا، 9

ترمیم

ایشیا، 89

ترمیم
 1. خراسان
 2. en) عراقی کردستان)
 3. کردستان
ایشیا کے بڑے خطے، 7
 1. وسط ایشیا
 2. مشرقی ایشیاء
 3. شمالی ایشیاء
 4. جنوب مشرقی ایشیا
 5. جنوبی ایشیاء
 6. مغربی ایشیاء
 7. قفقاز
برما، 3
 1. en) کاچین ریاست)
 2. ریاست شان
 3. اراکان
چین، 22
 1. en) Anhui)
 2. en) Fujian)
 3. en) گانسو)
 4. en) Guangdong)
 5. en) Guizhou)
 6. en) ہائنان)
 7. en) ہیبئی)
 8. en) ہیلونگجیانگ)
 9. en) Henan)
 10. en) Hubei)
 11. en) Hunan)
 12. en) جیانگسو)
 13. en) Jiangxi)
 14. en) جیلن)
 15. en) لیاؤننگ)
 16. en) چنگھائی)
 17. en) Shaanxi)
 18. en) Shandong)
 19. en) Shanxi)
 20. en) Sichuan)
 21. en) یوننان)
 22. en) ژجیانگ)
بھارت، 21
 1. آندھرا پردیش
 2. آسام
 3. بہار (بھارت)
 4. چھتیس گڑھ
 5. گجرات (بھارت)
 6. ہریانہ
 7. ہماچل پردیش
 8. جموں و کشمیر
 9. جھاڑکھنڈ
 10. کرناٹک
 11. کیرلا
 12. مدھیہ پردیش
 13. مہاراشٹر
 14. اڑیسہ
 15. پنجاب (بھارت)
 16. راجستھان
 17. سکم
 18. تامل ناڈو
 19. اتر پردیش
 20. اتراکھنڈ
 21. مغربی بنگال
انڈونیشیا، 8
 1. آچے
 2. بانٹین
 3. وسطی جاوا
 4. مشرقی جاوا
 5. لامپونگ
 6. شمالی سماٹرا
 7. مغربی جاوا
 8. پاپوا، انڈونیشیا
ایران، 5
 1. en) Azerbaijan (Iran))
 2. صوبہ فارس
 3. صوبہ خوزستان
 4. en) Iranian Kurdistan)
 5. صوبہ مازندران
جاپان، 8
 1. en) Tōhoku region)
 2. en) Kantō region)
 3. en) Chūbu region)
 4. en) Hokuriku region)
 5. en) Kōshin'etsu region)
 6. en) Tōkai region)
 7. en) Kansai region)
 8. en) Chūgoku region)
پاکستان، 5
 1. بلوچستان
 2. خیبر پختونخوا
 3. پنجاب، پاکستان
 4. سندھ
 5. قبائلی علاقہ جات
روس، 16
 1. سائبیریا
 2. en) Central Federal District)
 3. en) North Caucasus)
 4. en) Russian Far East)
 5. en) باشکورتوستان)
 6. چیچنیا
 7. داغستان
 8. en) کومی جمہوریہ)
 9. en) کریسنوڈار کرائی)
 10. en) کراسنویارسک کرائی)
 11. en) ماسکو اوبلاست)
 12. تاتارستان
 13. en) سوردلووسک اوبلاست)
 14. en) تیومن اوبلاست)
 15. en) ادمورتیا)
 16. en) Yakutia)
سعودی عرب، 2
 1. حجاز
 2. en) نجد)
ترکی، 8
 1. en) Aegean Region)
 2. en) Black Sea Region)
 3. en) وسطی اناطولیہ علاقہ)
 4. en) Eastern Anatolia Region)
 5. en) Marmara Region)
 6. en) Mediterranean Region, Turkey)
 7. en) Southeastern Anatolia Region)
 8. en) Turkish Kurdistan)

یورپ، 55

ترمیم

اوقیانوسیہ، 9

ترمیم

قطب جنوبی، 9

ترمیم
 1. en) )
 2. en) )